Kehtestatud detailplaneeringud

26.05.16

Häädemeeste alevikus asuva Tali kinnistu detailplaneering
Seletuskiri  Asendiplaan  Kruntimine  Olemasolev olukord  Raadamine  Talumiskohustused Trassid
........................................................
Jaagupi külas asuva Kikka kinnistu detailplaneering
Detailplaneeringu seletuskiri ja joonised
.........................................................

Kabli külas asuva Häidma kinnistu detailplaneering
Seletuskiri  Asukohaskeem  Liiklusskeem  Tehnovõrgud  Koondplaan  Riigimaanteelt mahasõidu joonis

Kabli külas asuvate Koduõue, Tagasaadu ja Aasa kinnistute detailplaneering
Seletuskiri  Asendiskeem  Põhijoonis  Servituutide joonis Tugiplaan

Kabli külas asuva Mäe kinnistu detailplaneering
Seletuskiri  Põhijoonis  Tugiplaan  Tehnovõrgud  Tuletõrje veehoidla

Kabli külas asuvate Niiduvälja ja Aasavälja kinnistute detailplaneering
Seletuskiri  Joonis 1  Joonis 2

Kabli külas asuva Vahter-Mardi kinnistu detailplaneering
Põhijoonis Tugiplaan Krundijaotus plaan   Seletuskiri  Situatsiooni skeem  Illustreeriv joonis
.......................
Majaka külas asuva Lemme kinnistu detailplaneering
Tugijoonis  Seletuskiri Insenervõrgud Kruntimisjoonis  Hoonestustingimused Elektriühendusskeem  Puhkealad I  Puhkealad II

Majaka külas asuva Väike-Lemme kinnistu detailplaneering

Tiitelleht  Seletuskiri  Asendiplaan  Tugiplaan  Koondplaan  Juurdepääs,kitsendused  3D joonis
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Orajõe külas asuva Männi kinnistu detailplaneering
Situatsiooniskeem  Kontaktala  Olemasolev olukord   Põhijoonis   Illustreeriv joonis  Seletuskiri

Orajõe külas asuva Vanaveski kinnistu detailplaneering
Situatsiooniskeem   Kontaktvööndi seosed   Olemasolev olukord   Ortofoto   Põhijoonis   Seletuskiri

Orajõe külas asuvate Paju, Kase jaTamme kinnistute detailplaneering
Seletuskiri  Situatsiooniskeem Olemasolev olukord  Kontaktvöönd Põhikaart Tehnovõrgud Maastikuanalüüs
 ................................

Penu külas asuvate Ahvena, Angerja, Lesta, Koha ja Räime kinnistute detailplaneering
Seletuskiri  Tugiplaan  Hoonestus  Teed  Trassid
.................................

Treimani külas asuva Peedi kinnistu detailplaneering
Illustreeriv joonis Seletuskiri Põhijoonis Teed, trassid

Treimani külas asuva Meremetsa kinnistu detailplaneering
........................

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL