ÜHINEMISLEPING KINNITAMISEKS

11.01.17

HÄÄDEMEESTE ja TAHKURANNA VALDADE ÜHINEMISLEPING

...........................................................

Häädemeeste Vallavolikogu liikmetele on saadetud välja ühinemislepingu tekst ja lisad, mille kinnitamise otsus on kavas vastu võtta 28.12.2016. Samasugused eelnõud on saadetud ka Surju ja Tahkuranna vallavolikogude liikmetele; istungid toimuvad 29.12:

Ühinemisleping
Lisa 1 Seletuskiri
Lisa 2 Kaart
Lisa 3 Investeeringud
Lisa 4 Juhtimisstruktuur
Lisa 5 Majandusaasta aruanded

ÜHINEMISLEPING

8.12.16

Saarde Vallavolkogu 07.12.2016 istungi päevakorras oli eelnõu ühinemislepingu mitteallkirjastamise kohta. Volikogu hääletas mitteallkirjastamise poolt.

.......................................................................

AVALIKUSTAMISE TULEMUSENA TÄIENDATUD ÜHINEMISLEPINGU KAVAND ja LISAD 

ÜHINEMISLEPING
Lisa 1 Seletuskiri
Lisa 2 Valla kaart
Lisa 3 Investeeringud
Lisa 4 Juhtimisstruktuur; selgitus
Lisa 5 Majandusaasta aruanded

(Lisatud 14.11.2016)

..................................................................................................................................

ÜHINEMISLEPINGU AVALIK VÄLJAPANEK

Häädemeeste Vallavolikogu otsustas 6.oktoobri 2016. a otsusega nr 75 korraldada Häädemeeste, Saarde, Surju ja Tahkuranna valdade ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku perioodil 07.10.2016 – 31.10.2016 Häädemeeste Vallavalitsuses ning veebilehel www.haademeeste.ee. Ettepanekute ja vastuväidete Häädemeeste Vallavolikogule esitamise tähtajaks on 31.10.2016.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada hiljemalt 31.10.2016 kell 12.00 Häädemeeste Vallavolikogu nimele e-posti aadressil info@haademeeste.ee või paberkandjal aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste.

Ühinemislepingu ja selle lisade avaliku väljapaneku dokumendid on kättesaadavad allpool toodud linkidelt ning paberkandjal Häädemeeste vallamajas, Pärnu mnt 13 Häädemeeste alevik.

Ühinemisleping
Lisa 1 Seletuskiri
Lisa 2 Valla kaart
Lisa 3 Investeeringud
Lisa 4 Juhtimisstruktuur
Lisa 5 Majandusaasta aruanded

RAHVAKOOSOLEKUD ühinemislepingu ja lisade avalikuks aruteluks toimuvad:

18. oktoobril kell 18 Massiaru raamatukogus
19. oktoobril kell 18 Soometsa külamajas
20. oktoobril kell 18 Häädemeeste seltsimajas
26. oktoobril kell 18 Kabli seltsimajas
27. oktoobril kell 18 Treimani rahvamajas 

Teate avaldas Häädemeeste Vallavalitsus, 07.10.2016.a

..........................................

Ühinemislepingu eelnõu oli Häädemeeste Vallavolikogu 08.09.2016 istungil esimesel lugemisel. Otsustati esimene lugemine lõpetada ja ühinemislepingu eelnõu avalikustada. Ühinemisleping ja selle lisad pannakse õigusaktis sätestatud korras avalikkusele tutvumiseks välja oktoobrikuu jooksul koos teabega ettepanekute ja vastuväidete esitamise võimaluste kohta.

Ühinemislepingu eelnõu (läbinud I lugemise Häädemeeste Vallavolikogus). Volikogu 08.09.2016 istungi protokoll.