Haldusreform

28.04.17

Vallavolikogu kinnitas 26.04.2017 istungil seisukoha valitsuse poolt esitatud Saarde ja Surju valdadega sundliitmise ettepaneku osas

Otsuse sisu (kinnitatud eelnõust):

1. Mitte nõustuda 14. veebruaril 2017.a Häädemeeste Vallavolikogule, Saarde Vallavolikogule, Surju Vallavolikogule ja Tahkuranna Vallavolikogule esitatud haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepanekuga ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Häädemeeste valla, Saarde valla, Surju valla ja Tahkuranna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõuga.

2. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Häädemeeste, Saarde, Surju ja Tahkuranna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamist. 

3. Kinnitada punktis 1 nimetatud mittenõustumise põhjendustena Advokaadibüroo Sorainen poolt koostatud õiguslik analüüs Vabariigi Valitsuse poolt 14.02.2017.a Häädemeeste vallale haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta (lisatud).

4. Kinnitada Häädemeeste Vallavolikogu 02.01.2017.a otsuses nr 3 „Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine" väljendatud soovi moodustada Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus, mille nimeks saab Häädemeeste vald.

5. Esitada otsus Pärnu maavanemale.

..................................................................................................................................................

Häädemeeste Vallavolikogu 26.04.2017 istungi päevakorras on seisukoha esitamine Vabariigi Valitsuse sundliitmise ettepanekule.
 Seisukoht 14. veebruaril 2017.a esitatud haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta (otsuse eelnõu nr 23seletuskiri). Otsuse eelnõu lisaks olev õiguslik analüüs asub valla kantseleis. (väljavõte istungikutsest)

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll 24.04.2017, bdoc

..............................................................................................................................

Häädemeeste ja Tahkuranna vallavolikogud kinnitasid ühinemislepingu

2. jaanuaril toimunud istungitel kinnitatud ühinemislepingu järgi on moodustuva valla nimeks Häädemeeste vald ja selle keskus hakkab asuma Uulu külas. Praegustes Häädemeeste ja Tahkuranna vallamajades seatakse sisse teeninduskeskused. Mõlemad ühinevad vallad esitasid Pärnu maavanemale taotlused haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks koos kinnitatud ühinemislepingu ja lisadega. 5. jaanuaril allkirjastati leping ühinevate valdade juhtide poolt.

ÜHINEMISLEPING lisadega
.....................................................................................

Häädemeeste Vallavolikogu 02.01.2017 istungi päevakord ja eelnõud.
...................................................................................

Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise ulatus ja kord

HALDUSREFORMI SEADUS (kehtib 01.07.2016-31.12.2016)
HALDUSREFORMI SEADUS (jõustub 01.01.2017)

HALDUSREFORMI KODULEHT

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus (kehtis kuni 30.06.2016)
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus (kehtiv 01.07.2016-31.12.2017)
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus (jõustub 01.01.2018)

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus (kehtis kuni 30.06.2016)
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus (kehtib 01.07.2016-31.12.2017)
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus (kehtib alates 01.01.2018)
 

Haldusreformi seaduse eelnõu

Haldusreformi ajakava

Häädemeeste Vallavolikogu otsused:
12. mail 2016 toimunud istungil otsustati häälteenamusega mitte nõustuda Pärnu Linnavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamiseks vastavalt Pärnu Linnavolikogu 18. veebruari 2016.a otsusele nr 11 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine ja ettepaneku tegemine".
Volikogu 12.05.2016 istungi eelnõud ja seletuskirjad

14. aprillil 2016 toimunud istungil otsustati Pärnu Linnavolikogu poolt esitatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisele ja ettepaneku tegemisele vastamine päevakorrast välja jätta.
Pärnu Linnavolikogu ettepanek  Volikogu 14.04 istungi päevakord ja eelnõud Istungi protokoll

jrk nr  Kuupäev akti liik Õigusakti pealkiri Seotud isikud * akt
1-1/24-2016 10.03.2016 otsus Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine Andrus Soopalu otsus_nr_24_2016.pdf (75.8KB)
1-1/25-2016 10.03.2016 otsus Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste pidamiseks volitatud esindajate määramine Andrus Soopalu, Lembit Künnapas, Algis Perens, Magnus Mõttus, Toomas Abel otsus_nr_25_2016.pdf (102.8KB)
1-1/26-2016 10.03.2016 otsus Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste pidamiseks ettepaneku tegemine Andrus Soopalu otsus_nr_26_2016.pdf (55KB)
1-1/39-2016 12.05.2016 otsus Seisukoha võtmine Pärnu Linnavolikogu ettepaneku osas läbirääkimiste alustamiseks haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Andrus Soopalu otsus_nr_39_2016.pdf (350.2KB)

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL