Menetluses detailplaneeringud

9.11.17

Kabli külas asuva Uuesaadu kinnistu detailplaneering
Põhijoonis  Illustreeriv joonis

Kabli külas asuva Metsaluige kinnistu detailplaneering
Seletuskiri   Põhijoonis tehnovõrkudega  Tehnovõrkude skeem
...........................
Majaka külas asuva Lea kinnistu detailplaneering
Seletuskiri  Tugiplaan  Asukoha skeem Põhijoonis  Juurdepääs  3D joonis

Majaka külas asuvate Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute detailplaneering
Seletuskiri  Situatsiooniskeem  Olemasolev olukord  Kontaktvöönd  Põhijoonis ja tehnovõrgud  Illustreeriv joonis  KHS eelhinnang

Majaka külas asuva Männi kinnistu detailplaneering
Seletuskiri  Tugiplaan  Asukoha skeem  Põhijoonis  Juurdepääs  3D joonis

Majaka külas asuva Sireli kinnistu detailplaneering
Koondplaan  Seletuskiri
.................................
Orajõe külas asuva Meierei kinnistu detailplaneering (uuendatud 09.10.2017)

Põhijoonis  Seletuskiri   Tugiplaan  Trasside, teede ja haljastuse plaan   Illustreeriv joonis Kooskõlastused  Keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnang
......................................

Häädemeeste vallas Kabli külas asuva Mäe kinnistu (kat.tunnus 21303:002:0289, pindala 12309 m²) eskiislahenduse avalik arutelu toimub 08.05.2014 kell 16.00 Kabli lasteaias.

Toimetaja: TOOMAS ABEL