Valla arengukava muutmise avatud menetlus 2016

2.06.16

Avaliku arutelu protokoll 26.05.2016
....................................................................
Häädemeeste vallavalitsus avalikustab Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014 - 2020 muutmise eelnõu. Avalikustamine toimub ajavahemikul 6.- 23. mai 2016. Kõigil on võimalus esitada arengukava muutmise eelnõu kohta ettepanekuid muudatusteks ja täiendusteks. Ettepanekud tuleb saata vallavalitsuse e-posti aadressil info@haademeeste.ee hiljemalt 23.05.2016.
Arengukava muutmise eelnõu avalik arutelu toimub Häädemeeste seltsimajas 26.05.2016 kell 15. Avalikustamise läbinud eelnõu esitatakse Häädemeeste Vallavolikogule I lugemiseks juunikuu istungil.

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 muutmise eelnõu

Kehtiv Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020

Seletuskiri arengukava muutmise eelnõu juurde

Ülevaade arengukava strateegiliste eesmärkide poole liikumise seisust 2015. aastal

Käesolev teade on avaldatud 06.05.2016

Valla arengukava

16.06.16

Kodanikuühendustele ja ettevõtjatele

Valla arengukava ülevaatamise protsess on algamas. Kõigil vallakodanikel on võimalus selles osaleda. Palume külaseltsidel, kogukondadel, ettevõtjatel ja teistelgi tutvuda kehtiva arengukavaga (www.haademeeste.ee/arengukavad) ja esitada võimalikud muudatusettepanekud vallavalitsusele e-posti aadressil info@haademeeste.ee 15. aprilliks. Hiljem on kõigil võimalus osaleda arengukava eelnõu avalikul arutelul vastavalt valla kodulehel väljakuulutatavale ajakavale.

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020, 15.10.2015. a kinnitatud muudatustega
.............................................................................................................................................................................
Häädemeeste valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise ja menetlemise kord
..............................................................................................................................................................................

varasemad versioonid

Häädemeeste Vallavalitsus avalikustab Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 muutmise eelnõu (16.09.2015). Esitatud on täpsustatud andmetega eelnõu.

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 vallavolikogu poolt 19.12.2014 kinnitatud muudetud terviktekstina.

Häädemeeste valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2015 - 2027

Vallavolikogu kinnitas 16.10.2014. a määrusega nr 15 Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020 ja Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2014-2020 

Häädemeeste valla arengukava aastateks 2014-2020

Häädemeeste valla jäätmekava aastateks 2014-2020

..............................................................................

Vallavolikogu komisjonide koosolekute protokollid:

 

2015

Majandus- eelarve ja arengukomisjoni protokoll nr 5 20.09.2015

 

2014

Majandus-, eelarve ja arengukomisjoni protokoll nr 4

Haridus- ja kultuurikomisjoni koosoleku protokoll nr 5, protokoll nr 6

...............................................................................

Varasemad (kehtetud) arengukavade versioonid

Häädemeeste valla arengukava 2011-2020

Tegevuskava

Häädemeeste valla jäätmekava 2011-2020

Tegevuskava

Sotsiaalhoolekande arengukava 2011-2020

Tegevuskava

Arengukava 2011-2020 määrus

 

Häädemeeste valla arengukava  ja rannaalade osaüldplaneeringu koostamine

Häädemeeste valla arengukava on vastu võetud aastateks 2011-2020. Ühelt poolt on meil kehtiuv arengukava olemas, teisalt on kohalik elu- ja majanduskeskkond muutunud.  Oma edasiste tegemiste kavandamisel tuleks arvestada kui palju on meil  vahendeid, võimalusi ja ka tegijaid. Eelkõige on vaja tähelepanu seada meie edasistele eesmärkidele ja nende elluviimiseks vajalikele tegevustele.

Kõrvuti arengukava ülevaatamisega toimub ka Häädemeeste valla rannaalade üldplaneeringu osa koostamine, kus olemasolev olukord on kaardistatud,  külaseltsidele ja volikogu komisjonides on planeeringu lähtekohti tutvustatud ja arutatud.

Häädemeeste valla arengukava ja rannaalade osaüldplaneeringu eskiisi arutelud toimuvad:

16.06.2014 kell 14.00  Massiaru raamatukogus

16.06.2014 kell 17.00   Soometsa külamajas

17.06. 2014 kell 14.00 Häädemeeste Seltsimajas

17.06.2014 kell 17.00 Rannametsas Raiesmaal

18.06. 2014 kell 14.00  Kabli seltsimajas

18.06. 2014 kell 17.00  Treimani rahvamajas

Teade avaldatud 26.05.2014

.............................

Toimetaja: TOOMAS ABEL