« Tagasi

Liivipiiri kinnistule projekteerimistingimuste väljastamine

Häädemeeste Vallavalitsusele on 05.10.2016 esitatud projekteerimistingimuste taotlus Häädemeeste vallas Majaka külas Liivipiiri kinnistule (katastritunnus 21303:002:0463) kolme  elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Lähtudes Laigeste Kinnisvara OÜ taotlusest ja võttes aluseks haldusmenetluse seaduse § 46 lõiked 1 ja 4, § 47 lõiked 3 ja 4 ning ehitusseadustiku § 31 lõiked 1 ja 2 ning tulenevalt tavapärasest suuremast avalikust huvist piirkonna kasutamise vastu, korraldab Häädemeeste Vallavalitsus projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena.

Projekteerimistingimuste eelnõu koos eskiisprojekti ja seletuskirjaga avalikustatakse Häädemeeste vallamajas ja Häädemeeste valla veebilehel 7. detsembrist kuni 16. detsembrini 2016, mille jooksul on võimalik esitada nimetatud dokumentide osas ettepanekuid ja vastuväiteid.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Joonis


Vallavalitsus