Häädemeeste valla üldplaneering

9.06.17

HÄÄDEMEESTE VALLA RANNAALADE OSAÜLDPLANEERING (vastu võetud avalikustamiseks)
AVALIKUSTAMISE TEADE
...............................................................................................................................

HÄÄDEMEESTE VALLA ÜLDPLANEERING

Üldplaneeringu kehtestamise määrus ja ülevaatamise otsus.

Üldplaneeringu seletuskiri

Häädemeeste aleviku joonis

Leppemärgid Häädemeeste aleviku joonise juurde

Üldplaneeringu KSH aruanne

Üldplaneeringu KSH aruanne lisa 1

Üldplaneeringu joonis (2MB)  

Üldplaneeringu kooskõlastused

Häädemeeste valla arengukava  ja rannaalade osaüldplaneeringu koostamine

Häädemeeste valla arengukava on vastu võetud aastateks 2011-2020. Ühelt poolt on meil kehtiuv arengukava olemas, teisalt on kohalik elu- ja majanduskeskkond muutunud.  Oma edasiste tegemiste kavandamisel tuleks arvestada kui palju on meil  vahendeid, võimalusi ja ka tegijaid. Eelkõige on vaja tähelepanu seada meie edasistele eesmärkidele ja nende elluviimiseks vajalikele tegevustele.

Kõrvuti arengukava ülevaatamisega toimub ka Häädemeeste valla rannaalade üldplaneeringu osa koostamine, kus olemasolev olukord on kaardistatud,  külaseltsidele ja volikogu komisjonides on planeeringu lähtekohti tutvustatud ja arutatud.

Häädemeeste valla arengukava ja rannaalade osaüldplaneeringu eskiisi arutelud toimuvad:

16.06.2014 kel 14.00  Massiaru raamatukogus

16.06.2014 kel 17.00   Soometsa külamajas

17.06. 2014 kell 14.00 Häädemeeste Seltsimajas

17.06.2014 kell 17.00 Rannametsas Raiesmaal

18.06. 2014 kell 14.00  Kabli seltsimajas

18.06. 2014 kell 17.00  Treimani rahvamajas

Teade avaldatud 26.05.2014

...............................................

Teade (avaldatud 15.01.2014)

 

Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek toimub 03.02.2014 kuni 17.02.2014 Häädemeeste vallamajas ja valla veebilehel http://haademeeste.kaks.kovtp.ee/uldplaneering. Avalik arutelu toimub 26.02. 2014 kell 15.00 Häädemeeste seltsimajas (Häädemeeste alevik, Suurküla tn 4). Kirjalikud ettepanekud, vastuväided ja küsimused esitada tähtajaga 17.02 2014 Häädemeeste Vallavalitsusele, e-posti aadressil info@haademeeste.ee või vallamaja aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste alevik. Planeeringu eesmärgiks on määrata rannaalade ruumilise arengu suunad ja põhimõtted sh maakasutuse ja ehitustingimused. Olulist piiriülest keskkonnamõju ei kaasne. Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Häädemeeste Vallavolikogu, koostamise korraldaja ja koostaja Häädemeeste Vallavalitsus.

 

........................................................................................................................................................................

Häädemeeste vallavolikogu 11.12.2013 otsusega nr 101 algatati Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja Liivi lahe vahelisel maa-alal Jaagupi külast kuni valla lõunapiirini eesmärgiga seada tingimused rannaalade säästvaks ja tasakaalustatud ruumiliseks arenguks, planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks. Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu algataja, koostamise korraldaja, koostaja on Häädemeeste Vallavalitsus ja kehtestaja Häädemeeste Vallavolikogu (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond). Otsusega saab tutvuda Häädemeeste Vallavalitsuses aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Pärnu maakond, tööpäeviti kell 8.00-12.00 ja 12.30-16.30.

 

Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu lähtealused

Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm 

lisatud 06.03.2014

HÄÄDEMEESTE VALLA ÜLDPLANEERING

Häädemeeste Vallavolikogu 11.12.2013 otsusega nr 100 vaadati üle Häädemeeste valla üldplaneering ja kehtestatud osaüldplaneeringud. Planeeringutes sätestatud arengueesmärkide täitmist otsustati jätkata.

Üldplaneeringu ülevaade

 

Häädemeeste valla üldplaneering

Üldplaneeringu on kooskõlastanud:

- Veeteede Amet 30.11.2012 nr 6-3-1/3686

- Kaitseministeerium 30.11.2012 nr 12.2-1/12/4968

- Muinsuskaitseamet 30.11.2012 nr 1.1-7/2085-1

- Terviseamet Lääne Talitlus 28.11.201m2 9.I-3/10684

- Saarde Vallavolikogu 28.11. 2012 nr 33

- Surju Vallavolikogu 23.11.2012 nr 23

- Põllumajandusamet Pärnu keskus 10.12.2012 nr 14-15/4110-1

- Tahkuranna Vallavolikogu 29.11.2012 nr 58

- Lennuamet 13.12.2012 nr 4.6-8/12/4241

- Elektrilevi OÜ nr 0550390148

- Päästeamet 03.01.2013 nr 10224

- Elering AS 02.01.2013 nr 11-4/1051-2

- Maa-amet 07.01.2013 nr 6.2-3/12/14760

- Politsei- ja Piirivalveamet 09.01.2013 nr 1.11-11/1258-2

- Keskkonnaamet 14.01.2013 nr PV 6-5/12/26065-6

- Maanteeamet 23. 01 2013 nr 15-4/11-00367/033

- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 01.02.2013 nr 1.10-17/13-00111/014

 

Üldplaneeringusse kantud olemasolevad reoveekogumisalad koos perspektiivisete reoveekogumisalade ja ühiskanalisatsiooniga kaetavate aladega, mis ei ole määratud reoveekogumisaladeks on avaldatud aadressil http://www.haademeeste.ee/index.php?menuID=138

 

Üldplaneeringu koostamine algatati on Häädemeeste Vallavolikogu 16.08. 2005.a. otsusega nr.64;

Planeeringu täiendamiseks ja menetlusprotsessi läbiviimiseks moodustati planeeringu töörühm, kuhu kaasati Pärnu Maavalitsuse, Keskkonnaameti ja Häädemeeste valla esindajad.

Häädemeeste valla üldplaneeringu alast on välja jäetud valla rannikupiirkond, mis piirneb idast Tallinn- Pärnu-Ikla põhimaanteega (Via Balticast), lõunast Eesti Vabariigi piiriga ja põhjast Häädemeeste aleviku piiriga.

Rannikupiirkonna ruumilist lahendust käsitleb Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneering, mis on eraldiseisev dokument, algatatud Häädemeeste Vallavolikogu 16.08.2005 otsusega nr.65; „Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu algatamine" ja Häädemeeste Vallavolikogu 30.09.2005 otsusega nr.86 „Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu ala laiendamine". Rannaalade osaüldplaneering on täiendamisel/parandamisel.

Info tel 4464175info@haademeeste.ee

 

KEHTESTATUD OSAÜLDPLANEERINGUD - vt faile alamenüü vastavalt lehelt

Krapi telkimisala osaüldplaneering

Lemme telkimisala osaüldplaneering

Treimani ja Kabli supelrand osaüldplaneering 

Toimetaja: TOOMAS ABEL