Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneering

26.09.17

HÄÄDEMEESTE VALLA RANNAALADE OSAÜLDPLANEERING

Seletuskiri
Kooskõlastused
Keskkonnamõju strateegiline hindamine
Kaardid ja joonised
Rannaalade osaüldplaneeringu kaart M 1:18 000
Kabli tiheasustusala
Vika tiheasustusala
Kase tiheasustusala
Pikniku tiheasustusala
Treimani tiheasustusala
..............................................................................................

Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikul väljapanekul (01.04.2016 kuni 29.04.2016) ja avalikul arutelul (23.05.2013) esitati kirjalikud ettepanekud ja vastuväited, mis sisaldasid peamiselt tiheasustuse määramise, juurdepääsuteede ja ehitusõigusega seotud küsimusi. Planeering esitatakse koos arvestamata jäänud ettepanekute ja vastuväidetega Pärnu maavalitsusele järelevalve teostamiseks.
..............................

Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek toimub 01.04.2016 kuni 29.04.2016 Häädemeeste vallamajas, Treimani raamatukogus ja valla kodulehel aadressil http://www.haademeeste.ee.

Avalik arutelu toimub 23.05.2016 kl 13.00 Häädemeeste Seltsimajas, Suurküla tn 2.

 Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneering on koostatud Häädemeeste valla territooriumi osa kohta, mis hõlmab Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja Liivi lahe vahelist maa-ala Jaagupi külast kuni valla lõunapiirini ja mille eesmärk on seada tingimused rannaalade säästvaks ja tasakaalustatud ruumiliseks arenguks, planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks.
Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega on võimalik tutvuda Häädemeeste Vallavalitsuses (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, 86001 Pärnu maakond) ja Treimani raamatukogus lahtiolekuaegadel. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada Häädemeeste Vallavalitsuse postiaadressil (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, 86001 Pärnu maakond või e-kirjaga aadressil info@haademeeste.ee.
Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu elluviimisega piiriülest keskkonnamõju ei esine. Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Häädemeeste Vallavolikogu, koostamise korraldaja ja koostaja on Häädemeeste Vallavalitsus koostöös AS Entec Eestiga.

.............................................................

VARASEMAD VERSIOONID

.............................................................

HÄÄDEMEESTE VALLA RANNAALADE OSAÜLDPLANEERING
Avalikustamiseks esitatav versioon (vastu võetud 10.03.2016)


Seletuskiri
Kooskõlastused
Keskkonnamõju strateegiline hindamine
Kaardid ja joonised
Rannaalade osaüldplaneeringu kaart M 1:18 000
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek 1
Ehituskeeluvööndi vähendamise ettepanek 2
Kabli tiheasustusala
Vika tiheasustusala
Kase tiheasustusala
Laigeste tiheasustusala
Merelaane tiheasustusala
Treimani tiheasustusala

/arhiiv/

Häädemeeste valla arengukava  ja rannaalade osaüldplaneeringu koostamine

Häädemeeste valla arengukava on vastu võetud aastateks 2011-2020. Ühelt poolt on meil kehtiuv arengukava olemas, teisalt on kohalik elu- ja majanduskeskkond muutunud.  Oma edasiste tegemiste kavandamisel tuleks arvestada kui palju on meil  vahendeid, võimalusi ja ka tegijaid. Eelkõige on vaja tähelepanu seada meie edasistele eesmärkidele ja nende elluviimiseks vajalikele tegevustele.

Kõrvuti arengukava ülevaatamisega toimub ka Häädemeeste valla rannaalade üldplaneeringu osa koostamine, kus olemasolev olukord on kaardistatud,  külaseltsidele ja volikogu komisjonides on planeeringu lähtekohti tutvustatud ja arutatud.

Häädemeeste valla arengukava ja rannaalade osaüldplaneeringu eskiisi arutelud toimuvad:

16.06.2014 kel 14.00  Massiaru raamatukogus

16.06.2014 kel 17.00   Soometsa külamajas

17.06. 2014 kell 14.00 Häädemeeste Seltsimajas

17.06.2014 kell 17.00 Rannametsas Raiesmaal

18.06. 2014 kell 14.00  Kabli seltsimajas

18.06. 2014 kell 17.00  Treimani rahvamajas

Teade avaldatud 26.05.2014

...............................................

Planeeringuteade

Rannaalade osaüldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 30.03.2015  kuni 12.04.2015 Häädemeeste vallamajas ja Häädemeeste valla veebilehel. Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu eskiisi arutelu toimub 16.04.2015 kell 15.00 Häädemeeste seltsimajas.

Teade (avaldatud 15.01.2014)

Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek toimub 03.02.2014 kuni 17.02.2014 Häädemeeste vallamajas ja valla veebilehel http://haademeeste.kaks.kovtp.ee/uldplaneering. Avalik arutelu toimub 26.02. 2014 kell 15.00 Häädemeeste seltsimajas (Häädemeeste alevik, Suurküla tn 4). Kirjalikud ettepanekud, vastuväided ja küsimused esitada tähtajaga 17.02 2014 Häädemeeste Vallavalitsusele, e-posti aadressil info@haademeeste.ee või vallamaja aadressil Pärnu mnt 13, 86001 Häädemeeste alevik. Planeeringu eesmärgiks on määrata rannaalade ruumilise arengu suunad ja põhimõtted sh maakasutuse ja ehitustingimused. Olulist piiriülest keskkonnamõju ei kaasne. Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Häädemeeste Vallavolikogu, koostamise korraldaja ja koostaja Häädemeeste Vallavalitsus.
......................................................................................................................................................................

Häädemeeste vallavolikogu 11.12.2013 otsusega nr 101 algatati Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine Tallinn-Pärnu-Ikla maantee ja Liivi lahe vahelisel maa-alal Jaagupi külast kuni valla lõunapiirini eesmärgiga seada tingimused rannaalade säästvaks ja tasakaalustatud ruumiliseks arenguks, planeerimiseks, maakasutuseks ning ehitamiseks. Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu algataja, koostamise korraldaja, koostaja on Häädemeeste Vallavalitsus ja kehtestaja Häädemeeste Vallavolikogu (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond). Otsusega saab tutvuda Häädemeeste Vallavalitsuses aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Pärnu maakond, tööpäeviti kell 8.00-12.00 ja 12.30-16.30.

Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu lähtealused

Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm 

lisatud 06.03.2014

Toimetaja: TOOMAS ABEL