Puurkaevude rajamine

6.03.15

Puurkaevu rajamine
Link teemale Keskkonnaametis
Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotluse vorm
Asjaajamine puurkaevu planeerimisest üle andmiseni
Puurkaevu ja puuraugu rajamise kord kehtib veehaarde, põhjaveeseire ja soojussüsteemipuurkaevude ja -aukude kohta.

1. Puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamine kohaliku omavalitsusega, selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus. Kohalik omavalitsus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi. Kohalik omavalitsus kooskõlastab puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates.

2. Puurkaev või -auk tuleb rajada puurkaevu või -augu projekti alusel, mis tuleb tellida puurkaevude projekteerimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult. Teavet hüdrogeoloogiliste tööde tegevuslubade omanike kohta leiab Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

3. Puurkaevu või -augu rajamiseks ehitusseaduse kohase ehitusloa või kirjaliku nõusoleku taotlemine kohalikust omavalitsusest. Puurkaevu rajamiseks on nõutav ehitusseaduse kohane ehitusluba. Kirjalik nõusolek on nõutav puuraugu ja puurkaevu, mille projektikohane tootlikkus on alla 10 m3 ööpäevas ühe kinnisasja või 50 inimese vajaduseks, rajamiseks. Ehitusloa või kirjaliku nõusoleku saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:
3.1. puurkaevu/puuraugu rajamise taotlus;
3.2. puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastus;
3.3. puurkaevu või -augu projekt;
3.4. sanitaarkaitseala projekt, kui selle koostamine on õigusaktide kohaselt nõutud.

Kohalik omavalitsus edastab enne ehitusloa või kirjaliku nõusoleku andmist puurkaevu või -augu rajamise taotluse Keskkonnaametile kooskõlastamiseks. Keskkonnaamet kooskõlastab taotluse või keeldub taotluse kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates. Kui Keskkonnaamet puurkaevu või -augu rajamise taotlust ei kooskõlasta, keeldub kohalik omavalitsus ehitusloa või kirjaliku nõusoleku väljastamisest.

4. Puurkaevu või -auku kavandav isik tellib puurkaevu või -augu puurimise alal hüdrogeoloogiliste tööde tegevusluba omavalt isikult puurkaevu või –augu rajamistööd. Puurimistööde ajal peab puurkaevu või -auku puuriv isik täitma puurimispäevikut. Puurkaevu või -augu puurinud isik on kohustatud pärast puurkaevu või –augu rajamist täitma puurimispäeviku andmete alusel puurkaevu või -augu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise vormi ja esitama selle Keskkonnaametile elektroonilisel teel, elektroonilisel andmekandjal või posti teel 10 tööpäeva jooksul puurkaevu rajamise lõpetamisest alates.

5. Puurkaevu või -augu kasutusloa saamiseks tuleb kohalikule omavalitsusele esitada:
5.1. taotlus puurkaevu/ puuraugu kasutusele võtmiseks;
5.2. Keskkonnaregistri väljavõte rajatud puurkaevust või -august;
5.3. puurkaevu või -augu projekt;
5.4. tõend riigilõivu tasumise kohta;
5.5. Terviseameti kooskõlastus juhul, kui rajati ühisveevärgi puurkaev.

Lisad:

Õigusaktid

Lisainfo

Keskkonnaametil on õigus keelduda puurkaevu või puuraugu rajamise taotluse veeseaduse § 30 lõike 5 kohasest kooskõlastamisest, kui:
1) projekti on koostanud isik, kellel ei ole puurkaevude ja puuraukude projekteerimiseks hüdrogeoloogiliste tööde tegemise litsentsi;
2) puurkaevu või puuraugu asukoha valikul ei ole arvestatud piirkonna geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste tingimustega, nõuetekohase sanitaarkaitseala või hooldusala moodustamise võimalikkusega või piirkonnas olemasolevate puurkaevude ja puuraukude mõjuraadiustega;
3) puurkaevu projektikohane sügavus ja konstruktsioon ei taga projektikohast vee tootlikkust või vee kvaliteeti;
4) puurkaevu või puuraugu projektikohane sügavus, konstruktsioon või puurimismeetod ei taga põhjavee kaitse nõuete täitmist;
5) puurkaevuga või puurauguga projektikohaselt avatava põhjaveekihi valik ei ole lähtuvalt vee kasutamise otstarbest põhjendatud;
6) puurkaevu projektikohane tootlikkus ületab piirkonnas kinnitatud vaba põhjaveevaru koguse;
7) ühisveevärgi puurkaevuga avatava põhjaveekihi vee kvaliteet eeldatavasti ei vasta joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava põhjavee kvaliteedinõuetele;
8) taotleja ei ole esitanud kõiki nõuetekohaseid dokumente või on teadvalt esitanud valeandmeid.

Puurkaevude andmebaas

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL