Hajaasustuse programm 2014

1.07.15

Hajaasustuse programm 2015

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 3. augustist 2015

Teave Pärnu Maavalitsuse kodulehelt 

Pärnu Maavalitsus annab teada, et Pärnu maakonnas saavad 2015. aasta voorus taotlusi esitada hajaasustuse programmi Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra vallas.

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades. 

Programmist toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse, aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

·         taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt alates 1.01.2015 kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

·         taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Maksimaalne toetus programmist on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 33,33%.

Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2010 – 2014 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Projekti ajaline kestus algab toetuslepingu sõlmimisest ja elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

Toetatakse investeeringuid majapidamistesse, mille omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja, siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt 3 aastat alates taotlemise hetkest. 

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele hiljemalt 5. oktoober 2015.

Kontaktisikud valdades:

KOV

Nimi

Telefon

e-mail

Are

Siret Tammekänd

56966570

abivallavanem@arevald.ee

Audru

Priit Annus

5206900

priit.a@audru.ee

Halinga

Rita Reppo

53482928

halinga@halingavald.ee

Häädemeeste

Merle Looring

53423377

info@haademeeste.ee

Kihnu

Enno Kaare

4469910

nounik@kihnu.ee

Koonga

Silver Seegar

5258769

silver.seegar@koongavald.ee

Paikuse

Väino Kaur

5246250

vaino.kaur@paikuse.ee

Saarde

Ave Kallo

53494259

Ave.kallo@saarde.ee

Sauga

Jüri Puust

5183374

jyri@sauga.ee

Surju

Andrus Lillemaa

5266795

maanounik@surju.ee

Tahkuranna

Alar Vahtra

53006898

alar@tahkuranna.ee

Tori

Aarne Põlluäär

55940777

arendusnounik@torivald.ee

Tõstamaa

Alo Tomson

55986050

vald@tostamaa.ee

Varbla

Kaido Selberg

4496460

kaido@varbla.ee

Vändra

Kerstin Sempelson

4475744

vald@vandravald.ee

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri käskkirjaga 20.02.2015 nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a programmdokument".

Lisainfo:

Riina Redlich 447 9726 riina.redlich@parnu.maavalitsus.ee

Sirle Luukas 447 9748 sirle.luukas@parnu.maavalitsus.ee

Abimaterjalid:

Seotud failid:

........................................................................................................
Hajaasustuse programm 2014

MAAVANEMA KORRALDUS                                                                          02. juuli.2014 nr 314

(väljavõte)                                                                                                      

Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine 

Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punkti 1 alusel ning  regionaalministri 18. märts 2014 käskkirja nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm" (edaspidi programmdokument) punktide 9, 16 ja 18 alusel ja lähtudes Pärnumaa kohalike omavalitsuste: Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra valla poolt esitatud garantiikirjadest hajaasustuse programmi kaasfinantseerimise kohta 2014. aastal, otsustan:Kuulutada hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvoor Pärnu maakonna kohalikes omavalitsustes: Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra vallas alates 03. juulist 2014 avatuks ning määrata taotluste esitamise tähtajaks 12. september 2014.

Taotlemiseks vajalikud vormid ja õigusaktid:

Abimaterjalid:

Dokumendid:
 aruandevormid-kasusaajale.xls (XLS, 46 KB)
 ehitamine_ T. Potks.pp (PPT, 148 KB)
 Puurkaevude käsitlus veeseaduses.ppt (PPT, 754 KB)
 Reovee puhastamine hajaasustus alal MIKS JA KUIDAS.pdf (PDF, 1 MB)
 Reovee puhastamine hajaasustusalal.ppt (PPT, 3 MB) 

 

Lisainfo:

Riina Redlich 447 9726 riina.redlich@parnu.maavalitsus.ee

Sirle Luukas 447 9748 sirle.luukas@parnu.maavalitsus.ee

........................................................................................................................................................................

Hajaasustuse programmi 2013.a taotlusvooru esitatud taotluste pingerida

.........................................................................................................................................................................
03.07.2014

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet . Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

 

Küsimuste korral palume pöörduda aadressil info@infragate.ee

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL