HÄÄDEMEESTE KÜLAD KÕNELEVAD

13.04.15

Järgmine projektikohtumine toimub 22. aprillil Kablis

UUS! 4. aprillil toimus Soometsas järjekordne koolituspäev külade esindajatele. Kohale oli tulnud 18 inimest Soometsa, Võidu, Papisilla, Massiaru, Krundiküla, Rannametsa küladest ja Häädemeestelt. Päeva vedas Külli Vollmer Liikumisest Kodukant.

Mõned mõtted, mis olid arutelus:

Kas Külaselts omab esindusõigust, kui liikmeskonnas on vaid kaks inimest.
Kuidas toimib küla esindamine siis kui külas on tegutsemas nii külaselts ja valitud ka külavanem.  
Kes peaks olema initsiaator küla esindusisiku valimisel - kas vald või küla ise.
Päeva teises pooles erutasime, milline võiks olla meie vallas külade ja omavalitsuse kokku lepitud koostöömudel. Tegime seda neljas grupis ja lahendused tulid enam vähem sarnased, mille baasil saame nüüd kokku panna ettepanekud ja leppida kokku töökorra.

Esialgsed mõtted vallaga koostöö alustest

1.      Igas külas endas on kõigepealt vaja luua regulaarse kooskäimise harjumus ( 4 x aastas). Olgu need siis ühised sündmused, arutelud, külade omavahelised ettevõtmised vms.

2.      Külade ümarlaud vallas  2 - 3 x aastas. (Ühendavaks jooneks on näiteks kevadel valla arengukava täiendamine ja sügisel valla eelarve arutelu)

3.      Ümarlaual vajalik eestseisus, kelle ülesanne on teha ettevalmistused, teavitada osalejaid jne.

4.      Omavalituses vajalik üks konkreetne isik, kelle tööülesandeks on külade eestvedajatega suhtlemine, ümarlaua töös osalemine, info edastamine jm. kokkuleppelised asjad

5.      Ümaralaual peaks olema oma tegevuskava.

6.      Külade esindajad volikogu poolt moodustatud komisjonides ja selle kaudu info ka ümarlauale

7.      Ümarlaud vajab arendustegevuseks ressurssi (nt õppereis mõnda teise valda, kus analoogiline tegevus toimub jne). Küla esindaja osalemine ümarlaual on auasi.

Olulisena märgiti, et külas endas tuleb saavutada kokkuleppe, kes osaleb ja kui üks ei saa, siis saata teine. Kogu aeg ei pea olema üks ja seesama inimene. Tuleb õppida infot jagama omavahel!

Muu info

-        Terviseprofiili jaoks soovitakse küladest saada teada, kui palju neid üksikuid ja eakaid inimesi, kes  vajavad kõrvalist abi ja millist abi.

-        Messile läheb vaatlejaks 8 inimest ( Rannametsa, Võidu, Soometsa , Massiaru, Kabli…) Nimekiri edastatud valda

-        8. aprill on kohtumine politseiga Häädemeeste seltsimajas

-        Järgmine kohtumine 22. aprillil Kablis

.................................................................................................................................................................

Projekti HÄÄDEMEESTE KÜLAD KÕNELEVAD esimesel koolituspäeval jõuti alljärgnevate kokkulepeteni:

1. Häädemeeste vald läheb „Maale elama" messile vaatlejaks ( 11.04). Vallavalitsuse poolt korraldatakse transport. Kaasa peaksid minema eestvedajad, kes on edasisest huvitatud. Igale vaatlejale anname ka ülesande (koostab vallavanem). 22. aprillil toimuval külade ümarlaua koolitusel tehakse kokkuvõtted ja plaanid järgmise aasta osas. Vajalik on ,et kohapeal oleks olemas konkreetne kontaktisik, kes edaspidi asju koordineerib.  Külad annavad hiljemalt 31.märtsil teada, kes lähevad ( varuaeg viimase tärminina kuni  4.aprillil)

2.      Koostöö valla elu planeerimisel. Leppisime kokku, et 31.maiks teevad külad oma vajadustest lähtuvalt ettepanekud valla arengukava muutmiseks/ täiendamiseks. Seejärel koondab vallavalistus asjad kokku ja juunis toimuval külade ümarlaual arutame koos läbi selle, mida ja kuidas ettepanekud arengukavas kajastada.

3.      2. mail ontalgupäev. 10. aprilliks annab vallavalitsus teada, mil moel nad saavad kaasa aidata talgutel tekkiva prahi äraviimisega. Samal päeval on ka  suurjäätmete veo ring külades. Soovitav on enne seda talgud registreerida.

4.      Järgmine koolituspäev toimub 4. aprillil kell 11- 15 Soometsa Külamajas.

................................................
Häädemeeste valla külad on algatanud ühisprojekti Häädemeeste külad kõnelevad. Projekti eesmärgiks on külaelanike teadlikkuse paranemine oma võimalustest külaelu korraldamisel, koostööst kohaliku omavalitsusega, ettevõtluse arendamisest külades. Toimuvad külade ümarlauad, koolitused, õppereis kogemuste omandamiseks.

10. veebruari ümarlaua koosolekul lepiti kokku alljärgnev koolituste ajakava (kohad selguvad töö käigus, võimalikud on muudatused ajakavas): Jälgige reklaami!

18.märtsil kell 17.00- 20.00 Küla tegevuste pikemaajaline planeerimine ja seosed valla arengukavaga - Algis Perens

4.aprillil kell 11.00- 14.00 Soometsa külamajas
Külade ja omavalituse koostöö ja huvikaitse - Külli Vollmer, liikumine Kodukant
22.aprillil kell 17.00-20.00 Kabli seltsimajas
Kuidas kogukonda mõjusalt kaasata - Krista Habakukk
15.mail kell 16.00- 20.00 
Kuidas me ise saame raha külasse juurde tuua - Margit Kool

Õppereis Märjamaa valda 31.mail

Järgmine valla külade ümarlaud toimub 30. juunil

Projekti elluviimist toetab Kohaliku Omaalgatuse programm ja see kestab 01.01.2015- 01.06.2015. Projekti tegevuste eest vastutab MTÜ Soometsa Külaselts

Oma osalemisest palume anda teada aadressile  soometsa@soometsa.ee

Krista Habakukk
MTÜ Soometsa Külaselts.

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL