Rail Baltic

4.12.16

Pärnu maakonnaplaneeringu „Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramine" ja selle KSH aruande avalikustamine

Maakonnaplaneering Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks võeti vastu Pärnu maavanema 9.11.2016 korraldusega nr 1-1/16/1037 ja suunati avalikustamisele koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega.

Rail Balticu trassikoridor kulgeb läbi Pärnu linna ning Vändra, Tootsi, Tori, Are, Sauga, Tahkuranna, Paikuse, Surju, Saarde ja Häädemeeste valdade (pikkus 109 km). Trassikoridori parima võimaliku asukoha väljaselgitamisel osutusid otsustavateks teguriteks kohaliku eluolu ja majanduse hoidmine, tasakaalustatud arengu jätkamine, Natura 2000 võrgustiku alade paiknemine ja regionaalset arengut soodustava Pärnu linna ühendamine.

Paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega on läbi viidud KSH, mille eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlustega planeeringu koostamisel ja kehtestamisel, tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse.

Rail Balticu maakonnaplaneeringu  ja KSH aruande avalik väljapanek toimub alates 29.11. kuni 29.12. 2016. 

Paberkandjal planeeringumaterjalidega on võimalik tutvuda tööpäeviti alates planeeringu avalikust väljapanekust Pärnu maavalitsuses, kõikides maakonna linna- ja vallavalitsustes.

Digitaalselt on materjalid kättesaadavad Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee/rail-balticu-raudtee-trassi-koridori-asukoha-maaramine ja Rail Baltic projekti portaalis http://railbaltic.info/et/materjalid.

Avaliku väljapaneku kestel (kuni 29.12.2016) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi planeeringulahenduse ning KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või e-postiga aadressile info@parnu.maavalitsus.ee .

Rail Balticu planeeringu avaliku väljapaneku tulemuste ja KSH aruande avalikud arutelud toimuvad  23.  ̶  26. jaanuarini  2017

23. 01.2017     kell 12.00       Sauga noortekeskuses (Sauga alevik, Põõsalinnu 2);

23. 01.2017     kell 16.00       Suigu seltsimajas (Are vald, Suigu küla);

24. 01.2017     kell 12.00       Tori  rahvamajas (Tori alevik, Võlli tee 4);

24. 01.2017     kell 16.00       Kaisma rahvamajas (Vända vald, Kergu küla).

25. 01.2017     kell 12.00       Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald);

25. 01.2017     kell 16.00       Paikuse vallamajas (Paikuse alev, Pärnade pst 11);

26. 01.2017     kell 12.00       Häädemeeste seltsimajas (Häädemeeste alevik, Suurküla 4);

26. 01.2017     kell 16.00       Pärnu maavalitsuses  (Pärnu linn, Akadeemia 2).

Täiendav info Pärnu Maavalitsus, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761,       e-post: tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee

Häädemeeste Vallavalitsuses arendus ja keskkonnanõunik Merle Looring tel 4464175 merle.looring@haademeeste.ee

.............................................................

Pärnu maakonnaplaneeringu Rail Baltic raudtee  trassi koridori asukoha määramiseks eskiislahenduse avalikustamine toimub 5. - 23. oktoober 2015.

Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee maakonnaplaneeringu eskiislahendus eelistatud trassikoridorile Pärnu maakonnas (lõikude 1B+2B+3A+4A+4B+4H+4D+4F+5D+6B kombinatsioon) ja raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid käsitleva keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. Maakonnaplaneeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Balticu raudtee trassikoridorile.

Rail Balticu maakonnaplaneeringu eskiislahenduse (seletuskiri ja joonised) ning KSH aruande eelnõu materjalid on kättesaadavad alates 5. oktoobri 2015 pärastlõunast Pärnu Maavalitsuse veebilehel: http://parnu.maavalitsus.ee/rail-balticu-raudtee-trassi-koridori-asukoha-maaramine ja planeeringuportaalis: www.railbaltic.info .

Eskiisi avalikud arutelud Rail Balticu trassikoridori kohalikes omavalitsustes toimuvad

20.10.2015   kell 14.00  Häädemeeste seltsimajas (Häädemeeste alevik, Suurküla 4);
20.10.2015    kell 17.30  Surju rahvamajas (Surju küla, Surju vald);

21.10.2015    kell 14.00  Pärnu keskraamatukogus  (Pärnu linn, Akadeemia 3);

21.10.2015    kell 17.30  Suigu seltsimajas (Are vald, Suigu küla);

22.10.2015    kell 14.00  Sauga noortekeskuses (Sauga alevik, Põõsalinnu 2);
22.10.2015    kell 17.30  Paikuse vallamajas (Paikuse alev, Pärnade pst 11);

23.10.2015    kell 14.00  Tootsi vallamajas (Tootsi alev, Tööstuse 5);
23.10.2015    kell 17.30  Kaisma rahvamajas (Vända vald, Kergu küla).

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse korraldusega 12.04.2012 nr 173. Planeeringu kehtestajaks Pärnu maakonnas on Pärnu maavanem. Planeeringu koostamise korraldaja on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia 2, 80088 Pärnu) ning planeeringu koostaja ja KSH läbiviija on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu).

Kirjalikke ettepanekuid ja küsimusi on võimalik esitada  aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu, e-post: info@parnu.maavalitsus.ee või Rail Balticu projekti aadressile info@railbaltic.info.

Täiendavat infot planeeringu kohta saab küsida maavalitsuse planeeringute talitusest, Tiiu Pärn,  tel 4479761, e-post tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee.

 

 

 

..................................................

Aegunud teade

Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks koostatava maakonnaplaneeringu  lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek ja avalikud arutelud

Pärnu Maavalitsus annab teada, et valminud on Rail Baltic raudtee trassi koridori asukoha määramiseks koostatavamaakonnaplaneeringu  lähteseisukohad  ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programm.

Planeeringu eesmärgiks on leida sobivaim asukoht kavandatavale Rail Baltic raudtee trassi koridorile. Selleks võrreldakse erinevaid trassikoridori asukohavariante ning analüüsitakse raudtee rajamisega kaasnevaid mõjusid inim- ja looduskeskkonnale.

Planeeringu lähteseisukohad kirjeldavad kavandatava raudtee iseloomu, annavad ülevaate, mida kujutab endast planeeritav trassikoridor ja kirjeldavad planeeringu ajakava ning planeeringuprotsessis osalemise võimalusi. KSH programm on alusdokumendiks KSH edasisel läbiviimisel,  kirjeldades mõjuvaldkondi, mida on vajalik analüüsida.Dokumentidele on lisatud tugiplaan trassikoridori esialgsete variantidega, mille analüüs ja võrdlemine jätkub planeeringu edasisel koostamisel. Vastavalt KSH programmile on planeeringuga kavandatav tegevus piiriülese keskkonnamõjuga. Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on planeerimisseadus.

Planeering on aluseks 1435 mm standardil põhineva uue Rail Balticu raudtee rajamiseks, mis võimaldab raudteel sõita kiirusega kuni 240 km/h  suunal Tallinn-Pärnu-Riia ning sealt edasi Kesk-Euroopasse. Planeeringut Rail Balticu trassi asukoha määramiseks koostatakse samaaegselt Pärnu, Rapla ja Harju maakondades.

Planeering algatati Vabariigi Valitsuse  12.04.2012korraldusega  nr 173. Pärnu maakonna osas planeeringu koostamise korraldajaks on Pärnu Maavalitsus (Akadeemia 2, 80088 Pärnu) ja kehtestajaks Pärnu maavanem. Planeeringulahenduse koostaja ja selle KSH  läbiviijaks on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu).

Toimetaja: TOOMAS ABEL