Lastekaitse

6.06.17

Abivajavast lapsest teatamine

1.    jaanuaril 2016.a hakkas kehtima uus lastekaitseseadus  https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001?leiaKehtiv, mis näeb ette abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse. Abivajavast lapsest teata vallavalitsusele 44 64175, võimalusel otse Häädemeeste Sotsiaalkeskuse sotsiaaltöötajale 44 65 160, 55643200 või lasteabitelefonile 116 111 (24h).

Hädaohus olevast lapsest teata politseile ja Häädemeeste Sotsiaalkeskuse sotsiaaltöötajale või vallavalitsusele.

Hädanumbril 112, Politsei lühinumber 110

Abivajavate laste hulka kuuluvad ka hädaohus olevad lapsed. Kuna neid mõisteid seaduses eristatakse, on need eraldi välja toodud ka siin. Oluline on aga rõhutada, et märkamist ja abi ei vaja mitte üksnes hädaohus olev laps, vaid ka muu abivajadusega laps. Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne.

Abivajava lapse näide: Laps elab üksi, laps vajab erispetsialisti abi aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi küsida vms. Laps ei täida koolikohustust, laps jooksis kodust ära või laps pani toime süüteo jne.

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatult sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse. Kui lapse on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul viisil ei ole võimalik ohtu tõrjuda, võib-olla põhjendatud lapse eraldamine perekonnast. Lapse vastu suunatud süüteo toimepanemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu ja tervist ohustav hooletusse jätmine; jne) on kriminaal- või väärteomenetluse algatamise aluseks.

Hädaohus oleva lapse näide: Laps on vägivalla ohver, laps on tõsiselt haige, laps üritas enesetappu, laps on tugevas alatoitumises, laps pani toime süüteo.

Allikas: Abivajavast lapsest teatamine ja juhendamine. Juhend. Lasteombudsman.

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/IMCE/Abivajavast%20lapsest%20teatamine%20ja%20andmekaitse%20-%20juhend.pdf

Kasulikud kontaktid:

Lasteabitelefon 116111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta, e-post: info@lasteabi.ee

Lastekaitse Liit http://www.lastekaitseliit.ee/

Eesti Lastevanemate Liit http://www.laps.ee/moodul.php?moodul=CMS&Komponent=Lehed&id=113&m_id=157

Sotsiaalkindlustusameti Lastekaitseüksuse Lääne piirkond, Õhtu põik 5, 80010, Pärnu http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lastekaitse

MTÜ Pärnumaa Lastekaitse Ühing, Mai 53-55, 80022, Pärnu

Laste Varjupaik ja päevakeskus, Rääma 40B, 80024, Pärnu http://www.shalom.ee/index/?page_id=20 kontaktisik Margot Ollino, 443 1133 (24h)

Pärnu Lasteküla, Oja 97, 80040, Pärnu, 444 0094, info@parnulastekula.eu

Lasteombudsman, Õiguskantsleri Kantselei, Kohtu 8, 15193, Tallinn, http://www.oiguskantsler.ee/et/laste-ja-noorte-%c3%b5igused/

 

 

 

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL