Hajaasustuse programm 2017

24.07.17

 

 

Häädemeeste Vallavalitsuse 24. juuli 2017.a korraldusega nr 187 "Hajaasustuse programmi vahenditest toetuse saamiseks esitatud taotluste rahuldamine" rahuldati alljärgnevate taotlejate poolt hajaasutuse programmi vahenditest toetuse saamiseks esitatud taotlused kogusummas 35589,24korralduses toodud tingimustel.

Taotleja

Projekti nimetus

Summa

Simo Toodre

Metsapoole küla Salumäe kanalisatsioonisüsteem

2088,10

Randar Raap

Ikla küla Raabi kanalisatsioonisüsteem

2360,12

Aule Kink

Metsapoole küla Selgema kanalisatsioonisüsteem

1856,09

Aule Kink

Metsapoole küla Selgema veesüsteem

3580,18

Uido Grossthal

Urissaare küla Männituka veesüsteem

4220,21

Airi Avaste

Urissaare küla Laoste veesüsteem

304,02

Kati Avaste

Urissaare küla Surtsimetsa juurdepääsutee

680,03

Maria Grant

Sooküla  Sepa veesüsteem

618,78

Maria Grant

Sooküla  Sepa kanalisatsioonisüsteem

1676,80

Airi Avaste

Urissaare küla Laoste kanalisatsioonisüsteem

780,04

Tarmo Kuusik

Soometsa küla Kangru veesüsteem

5084,25

Lembit Uusmaa

Nepste küla Sooba veesüsteem

4436,22

Juta Järv

Treimani küla Sepatalu kanalisatsioonisüsteem

1720,09

Leida Puström

Võidu küla Urva veesüsteem

5404,27

Kati Avaste

Urissaare küla Surtsimetsa kanalisatsioonisüsteem

780,04

 

Kokku

35589,24

 

 

Taotlusvoor on avatud: 04.04 – 06.06.2107
Võttes aluseks riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirja nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. aasta programmdokument" punktid 5.10, 11.6 ja 16.2, Pärnu maavanema 03. aprilli 2017.a korralduse nr 1-1/17/130  „Hajaasustuse programmi 2017.a taotlusvooru avatuks kuulutamine", annab Häädemeeste Vallavalitsus k o r r a l d u s e

1.      Moodustada hajaasustuse programmi 2017.a. vahenditest toetuse saamise taotluste hindamiseks 5-liikmeline komisjon alljärgnevas koosseisus:

1.1     esimees – arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring;

1.2     liikmed – volikogu esimees Lembit Künnapas, ehitusnõunik Irja Pede, Häädemeeste Sotsiaalkeskuse juhataja Sandra Rebane ja maakorraldaja Helgi Vainula.

2.      Määratleda toetuste taotlemisel sihtrühmana isikud, kes vastavad riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjaga nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. aasta programmdokument" nõuetele.

3.      Käsitleda kõiki sihtrühmi ja toetatavaid tegevusvaldkondi võrdse prioriteetsusega.

4.      Avaldada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis ja informatsioon toetuse taotlemise sihtrühmade ja toetatavate tegevusvaldkondade kohta, taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid Häädemeeste valla kodulehel. 

PROGRAMMI JUHENDMATERJAL EAS KODULEHEL

   Toetatavad tegevused:

*majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

*elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

*aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

*leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Tingimused:

 

*Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

*Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

*Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

*Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

*Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

*Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

*Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.


Taotluse dokumendid:
 

 

Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER

Hajaasustuse programm 2016

2.08.16

Vallavalitsus kinnitas 26. juuli 2016.a korraldusega nr 271 hajaasustuse programmi 2016. taotlusvooru toetusesaajate nimekirja:

Taotleja

Projekti nimetus

Summa

Kaarel Born

Ikla küla Männituka kanalisatsioonisüsteem

1840,09

Peedu Vesik

Rannametsa küla Kastani kanalisatsioonisüsteem

1800,09

Pille Grünberg

Rannametsa küla Silla kanalisatsioonisüsteem

1800,09

Kahro Kull

Jaagupi küla Männi kanalisatsioonisüsteem

2136,11

Kahro Kull

Jaagupi küla Männi veesüsteem

2852,14

Aldo Ojamets

Soometsa küla Tammiku  kanalisatsioonisüsteem

1520,08

Sirje Raud

Sooküla  Linda veesüsteem

5896,29

Külliki Kiiver

Krundiküla Karutantsu   kanalisatsioonisüsteem

1720,09

Nele Johanson

Võidu küla Käära veesüsteem

5896,29

Külliki Kiiver

Krundiküla Karutantsu veevärk

1200,01

 

Kokku

26661,28

............................................................
Vallavalitsus kinnitas hajaasustuse programmi taotluste hindamiskomisjoni koosseisus:
Merle Looring, arendus- ja keskkonnanõunik - esimees
Lembit Künnapas - volikogu aseesimees
Irja Pede - ehitusnõunik
Sandra Rebane - Häädemeeste Sotsiaalkeskuse juhataja
Helgi Vainula - maakorraldaja
KORRALDUS nr 127, 05.04.2016


Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud alates 1. aprillist 2016

Hajaasustuse programmi teave Pärnu Maavalitsuse kodulehel

Hajaasustuse programmi teave EAS kodulehel

TAOTLUSVORM 2016 ja juhendmaterjalid

..............................................................................................................................................................

Hajaasustuse programm 2015


* Projekti lõppkuupäev arvestatakse kuudes toetusotsuse tegemise kuupäevast 10.11.2015

Tabeli avamiseks PDF failina kliki tabelil.
.......................................................................................................................................................................

Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlusvooru taotluste vastuvõtmine lõppes 5.oktoobril.

Teave Pärnu Maavalitsuse kodulehel
Vallavalitsus otsustas 16.06.2015.a istungil moodustada hajaasustuse programmi vahendistest toetuse saamiseks esitatud taotluste hindamiseks 5-liikmelise komisjoni järgmises koosseisus:

Komisjoni esimees - Merle Looring, arendus- ja keskkonnanõunik
Liikmed - Irja Pede, ehitusnõunik; Sandra Rebane, sotsiaalkeskuse juhataja; Helgi Vainula, maakorraldaja; Ly Lehemets, finantsnõunik.

Alates 22.09.2015 on komisjoni liikmeks Häädemeeste Vallavolikogu aseesimees Lambit Künnapas, finantsnõunik Ly Lehemetsa asemel (VV korraldus nr 287)..

 

Toimetaja: TOOMAS ABEL
2.08.16

Maavalitsused tegelevad 2015.a hajaasustuse programmi ettevalmistamisega. Programmi taotlusvooru avanemisest teatatakse ajakirjanduses ja valla kodulehel.

Puurkaevude rajamisest

Puurkaevu kooskõlastamise taotlus
..............................................................................................................................................................

MAAVANEMA KORRALDUS                                            02. juuli.2014 nr 314 (väljavõte)                     

Hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvooru avatuks kuulutamine 

Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punkti 1 alusel ning  regionaalministri 18. märts 2014 käskkirja nr 1-4/57 „Hajaasustuse programm" (edaspidi programmdokument) punktide 9, 16 ja 18 alusel ja lähtudes Pärnumaa kohalike omavalitsuste: Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra valla poolt esitatud garantiikirjadest hajaasustuse programmi kaasfinantseerimise kohta 2014. aastal, otsustan:Kuulutada hajaasustuse programmi 2014. aasta taotlusvoor Pärnu maakonna kohalikes omavalitsustes: Are, Audru, Halinga, Häädemeeste, Kihnu, Koonga, Paikuse, Saarde, Sauga, Surju, Tahkuranna, Tori, Tõstamaa, Varbla ja Vändra vallas alates 03. juulist 2014 avatuks ning määrata taotluste esitamise tähtajaks 12. september 2014.

Taotlemiseks vajalikud vormid ja õigusaktid:

Abimaterjalid:

........................................................................................................................................................

Häädemeeste Vallavalitsuse 15. juuli 2014.a istungil moodustati hajaasustuse programmi vahenditest toetuse saamiseks esitatud taotluste hindamiseks 5-liikmeline komisjon koosseisus:

1.1. esimees – vallavanem Magnus Mõttus

1.2. liikmed – arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring, ehitusnõunik Irja Pede, sotsiaalkeskuse juhataja Sandra Rebane, maakorraldaja Helgi Vainula

....................................................................................................................................................................

Hajaasustuse programmi 2013.a taotlusvooru esitatud taotluste pingerida

.....................................................................................................................................................................

Hajaasustuspiirkondade reoveekäitlussüsteemide seisukorra uuring ja inventariseerimine

AS Infragate Eesti jätkab käesoleval  kevadel ja suvel Eesti Vabariigi Keskkonnaministeeriumi tellimusel uuringut, milles hinnatakse hajaasustuspiirkondades paiknevate erinevate objektide – elumajad, koolid, kohaliku omavalitsuse sotsiaalobjektid, turismitalud jne – reoveekäitlussüsteemide seisukorda ja selle kaudu investeeringute vajadust reoveekäitlussüsteemidesse.  Läbiviidava uuringu põhjal koostatakse külastatud objektidest andmebaas ning kogutud andmeid kasutatakse hinnangute tegemiseks kogu Eesti kohta. Uuringu läbiviimiseks kasutatakse internetipõhist küsitlusmeetodit kui ka kohapealset objekti inventariseerimist konsultandi poolt. Kui kohapealset inventariseerimist Teie objektil ei teostata, oleksime tänulikud kui täidaksite küsitlusankeedi internetikeskkonnas aadressil http://infragate.ankeet.ee/surveys/begin/2/Hajaasustuse_reoveekaeitlussuesteemide_kuesitluse_ankeet . Ankeedi küsimustele vastamisega on Teil võimalus lisada enda valduses olev objekt koostatavasse andmebaasi.

Küsimuste korral palume pöörduda aadressil info@infragate.ee

Toimetaja: TOOMAS ABEL