Meierei kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu teade

29.12.17
Häädemeeste vallas Orajõe külas asuva Meierei kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu toimub 09.01.2018 kell 14.00 Häädemeeste alevikus Pärnu mnt 13

Orajõe külas asuva Meierei kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

9.11.17

Häädemeeste vallas Orajõe külas asuva Meierei kinnistu (katastritunnus 21303:005:0015, pindala 11,2 ha) detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.11.2017 kuni 06.12.2017 Häädemeeste vallamajas ja Treimani raamatukogus. Planeeritakse 15 elamukrunti (5000 m² - 5470 m²), maatulundusmaa, tootmismaa, transpordimaa ja veehoidla krundid. Elamukruntidele planeeritakse ehitada elamu suurima kõrgusega 8,5 m ja kuni kaks kõrvalhoonet lubatud suurima kõrgusega 6 m, kokku ehitusaluse pinnaga 400-500 m². Lahendatakse tehnovõrgud, liikluskorraldus, juurdepääsuteed ja haljastus. 

Teade Majaka külas asuvate Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku kohta

7.11.17

Häädemeeste vallas Majaka külas asuvate Mihkli (katastritunnus 21303:002:0121, pindala 9,07 ha) ja Väike-Mihkli (katastritunnus 21303:002:0127, pindala 6223 m2) kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek 27.11.2017 kuni 27.12.2017 Häädemeeste vallamajas. Planeeritakse 22 elamukrunti (2500 m² - 6178 m²), teed, puurkaev ja reoveepuhasti. Elamukruntidele planeeritakse ehitada elamu suurima kõrgusega 8,5 m ja kuni kaks kõrvalhoonet lubatud suurima kõrgusega 5 m, kokku ehitusaluse pinnaga 300 m². 

Volikogu otsustas algatada detailplaneeringu Kikka kinnistule Jaagupi külas

31.01.17

Häädemeeste Vallavolikogu otsustas (28.12.2016, nr 92) algatada detailplaneeringu Jaagupi külas asuvale Kikka kinnistule (katastritunnus: 21303:001:0193, pindalaga 9275 m²). Detailplaneeringu eesmärgid on Kikka maaüksuse ehitusõiguse lahendamine, sh ehitusaluse pinna suurendamine, juurdepääsutee servituutide lahendamine ning meetmete ja tingimuste määramine üleujutuse korral võimalike üleujutuskahjude vältimiseks.

Majaka külas asuvate Mihkli ja Väike-Mihkli kinnistute detailplaneeringu teade

12.09.16

Häädemeeste Vallavolikogu otsustas (08.09.2016, nr 68) mitte algatada Häädemeeste vallas Majaka külas asuvate Mihkli kinnistu (katastritunnus 21303:002:0121) ja Väike-Mihkli kinnistu (katastritunnus 21303:002:0127) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Mihkli kinnistu ja Väike-Mihkli kinnistu detailplaneeringu eesmärgid on maaüksuse kruntideks jagamine, ehitusõiguse ja liikluskorralduse määramine, juurdepääsuteede, haljastuse ning  tehnovõrkude lahendamine.

Mihkli kinnistu ja Väike-Mihkli kinnistu detailplaneeringuga kavandatav tegevus (detailplaneeringu lahendus) ei ole vastuolus koostamise lõppjärgus oleva Häädemeeste valla rannikuala osaüldplaneeringu ja koostatava Pärnu maakonnaplaneeringu põhimõtetega ning ei mõjuta Natura 2000 võrgustiku alade kaitse-eesmärke. Võimalik mõju kaitsealustele nahkhiireliikidele on välditav ja leevendatav, rakendades eelhinnangus toodud arhitektuurseid ja haljastuse ning rohekoridori kaitseks soovitatud meetmeid. Teistele kaitsealustele liikidele kavandatav tegevus mõju ei avalda. Mõju kultuurimälestistele ja pärandkultuuriobjektidele puudub. Kuna planeeringualal ei ole looduskaitseliselt väärtuslikke taimekooslusi, siis olulist negatiivset mõju detailplaneeringu realiseerimine taimestikule ei põhjusta.

Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni 12.07.2016 kirjas nr 7-9/16/4032-4 on esitatud seisukoht, et lähtudes Mihkli ja Väike-Mihkli detailplaneeringu koostamise eesmärkidest ja koostatud KSH eelhinnangust, ei kaasne planeeritava tegevusega eeldatavalt KeHJS § 2² mõistes olulist keskkonnamõju juhul, kui planeeringu koostamisel arvestatakse eelhinnangu peatükis 6 esitatud meetmeid ja soovitusi negatiivse keskkonnamõju vältimiseks ja vähendamiseks.

Pärnu Maavalitsus esitas 25.08.2016 kirjas nr 12-2/16/1873-2 seisukoha, et Mihkli ja Väike-Mihkli detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamise menetlust pole tarvis algatada, kuna tegevusega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju.

Mihkli kinnistu ja Väike-Mihkli kinnistu detailplaneeringu:

- koostamise algataja on Häädemeeste Vallavolikogu (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond);

- koostamise korraldaja on Häädemeeste Vallavalitsus (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond);

-  koostaja on Plaan OÜ, Tamme pst 111, Tartu, Tartumaa 50416;

- kehtestaja on Häädemeeste Vallavolikogu (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond).

Mihkli kinnistu ja Väike-Mihkli kinnistu detailplaneeringu algatamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Häädemeeste Vallavalitsuses, aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, tööpäeviti kell 8.00-12.00 ja 12.30-16.30.

Toimetaja: TOOMAS ABEL

Majaka külas asuvate Männi ja Lea kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

9.08.16

Häädemeeste vallas Majaka külas asuva Männi kinnistu (katastritunnus 21302:002:0027, pindala 5930 m²) ja Lea kinnistu (katastritunnus 21302:002:0028, pindala 4939 m²) detailplaneeringu. avalik väljapanek toimub 18. augustist 2016 kuni 18. septembrini 2016. a Häädemeeste vallamajas ja Häädemeeste valla veebilehel.

Lea ja Männi detailplaneeringutega lahendatakse mõlemale kinnistule ühe kuni 8 m kõrguse ja kuni 100 m² ehitusaluse pindalaga elamu ehitusõigus, trassid, juurdepääsuteed ja liivaranna avalik kasutus.

Merle Looring

Häädemeeste Vallavalitsus

arendus- ja keskkonnanõunik

merle.looring@haademeeste.ee

tel 55599334

Toimetaja: TOOMAS ABEL

Kosmonautika maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avaliku väljapaneku teade

12.05.16

Häädemeeste vallas Penu külas asuva Kosmonautika maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.maist 2016 kuni 20. juunini 2016 Häädemeeste vallamajas, Kosmonautika puhkekeskuses ja Häädemeeste valla veebilehel.

Planeeritava ala suurus on ligikaudu 12,2 ha. Planeeringuga lahendatakse 5 majutushoone, 9 üksikelamu, 2 puhke- ja spordirajatise, 1 kultuuri- ja spordiasutuse, 1 kaubandus- ja teenindushoone ning väikeettevõtluse ja tootmishoone maa krundid ning 1 munitsipaalomandisse taotletava loodusliku maa ja supelranna maa krunt. Täiendavalt moodustatakse 3 tee ja tänava ning 5 tehnovõrkudega soetud ehitiste krunti.

Häädemeeste Vallavalitsus

arendus- ja keskkonnanõunik

merle.looring@haademeeste.ee

tel 55599334

Toimetaja: TOOMAS ABEL
16.02.16

Häädemeeste Vallavolikogu otsustas (11.02.2016, nr 13) algatada Massiaru külas asuvale Vähila kinnistu maa-alale (katastritunnus: 21302:003:0104) pindalaga 1,2 ha detailplaneeringu ja mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu eesmärgid on olemasoleva tiigi laiendamine, sauna ja tuletõrje veevõtukoha ehitusõiguse ning kraavide, eesvoolude, juurdepääsuteede, tehnovõrkude, haljastuse ja heakorra lahendamine.

Kavandatav tegevus (detailplaneeringu elluviimine) ei mõjuta oluliselt Laulaste loodusala ja Põhja-Liivimaa linnuala (Natura 2000 alasid) ning mõju Natura-alade kaitse-eesmärkidele puudub täielikult. Natura-ala asjakohase hindamise läbiviimine ei ole vajalik. Kavandatava tegevuse mõju ei ulatu Laulaste looduskaitsealale, Massiaru hoiualale, Massiaru metsise püsielupaigani ega kaitstavate liikide elupaikade ja kasvukohtadeni. Samuti ei kaasne kavandatava tegevusega negatiivset mõju kultuuriväärtustele, pärandkultuuriobjektidele, välisõhule ega veele ja pinnasele.

Vähila kinnistu jääb Keskuse (Massiaru) maaparandussüsteemi reguleeritava võrgu maa-alale. Vastavalt Põllumajandusameti poolt esitatud seisukohale ei olnud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse tegemisel maaparanduse seisukohast takistusi.

Vähila kinnistu detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei ole vastuolus Häädemeeste valla üldplaneeringuga.

Vähila kinnistu detailplaneeringu:

 • koostamise algataja on Häädemeeste Vallavolikogu (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond) Artur Nõmme taotluse alusel;
 • koostamise korraldaja on Häädemeeste Vallavalitsus (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond);
 • kehtestaja on Häädemeeste Vallavolikogu (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond).

Vähila kinnistu detailplaneeringu algatamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Häädemeeste Vallavalitsuses, aadressil Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, tööpäeviti kell 8.00-12.00 ja 12.30-16.30.

Toimetaja: TOOMAS ABEL
8.10.15

Häädemeeste Vallavolikogu otsustas (01.10.2015 nr 37) mitte algatada Orajõe külas asuva Meierei kinnistu (katastritunnus 21303:005:0015, pindala 11,2 ha) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu eesmärgid on maaüksuse sihtotstarbe muutmine, kinnistu kruntideks jagamine, ehitusõiguse määramine, liikluskorralduse määramine, juurdepääsuteede lahendamine, haljastuse lahendamine, tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei too tõenäoliselt kaasa olulise negatiivse mõju avaldumist keskkonnale, sealhulgas Natura 2000 võrgustiku aladele. Meierei kinnistu detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Häädemeeste Vallavolikogu ja koostamise korraldaja ja koostaja on Häädemeeste Vallavalitsus (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond), Georite OÜ–ga on sõlmitud detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise õiguse üleandmise leping nr 1-2013.

Meierei kinnistu detailplaneeringu algatamise ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Häädemeeste Vallavalitsuses (aadress Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, tööpäeviti kell 8.00-12.00 ja 12.30-16.30).

Teade avaldatud 8.10.2015

................................................................................................

Häädemeeste Vallavolikogu otsustas (otsus 02.10.2014, nr 51) algatada detailplaneeringu Kabli külas asuvatele Saadunurga (katastritunnus 21303:002:0708, pindala 2223 m²) ja Krossi (katastritunnus 21303:002:0707, pindala 13000 m²) maaüksustele eesmärgiga maaüksuse jagamine, kruntide ehitusõiguse, servituutide vajaduse määramine, teede ja tehnovõrkude lahendamine. 
Teade avaldatud 08.10.2014

...................................................

Häädemeeste vallas Kabli külas asuva Mäe kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 13. oktoobrist kuni 10. novembrini 2014. a Häädemeeste vallamajas ja Kabli Raamatukogus.

Planeeritakse elamukrunt (2862 m²), haridus- ja lasteasutuste maa (5643 m²), haljasala maa (1846 m²) ja transpordimaa (1956 m²). Lubatud hoonestus on maksimaalselt kahekorruseline kõrgusega kuni 8 m.

.....................................

Häädemeeste vallas Kabli külas asuva Mäe kinnistu (kat.tunnus 21303:002:0289, pindala 12309 m²) detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 08.05.2014 kell 16.00 Kabli lasteaias. 

Avaldatud 15.04.2014
.......................................

Häädemeeste Vallavolikogu otsustas (07.03.2014 nr 6) algatada detailplaneeringu Metsapoole külas asuvale Taltsi kinnistule (katastritunnus 21303:006:0057, pindala 8128 m²) eesmärgiga kinnistu jagamine, kruntide ehitusõiguse, servituutide vajaduse määramine, teede ja tehnovõrkude lahendamine.

.......................................

Häädemeeste Vallavolikogu otsustas (07.03.2014 nr 7) mitte algatada Kabli külas asuva Metsaluige kinnistu (katastritunnus 21303:002:0611, pindala 2,13 ha) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Metsaluige kinnistu detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Häädemeeste Vallavolikogu ja koostamise korraldaja ja koostaja on Häädemeeste Vallavalitsus (Pärnu mnt 13, Häädemeeste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond), Tartu Maakorralduse OÜ–ga on sõlmitud detailplaneeringu koostamise korraldamise ja finantseerimise õiguse üleandmise leping nr 1-2013.

Avaldatud 10.03.2014
..............................................................................................................................................................................

Häädemeeste vallas Majaka külas  Väike - Lemme kinnistu (kat.tunnus 21303:002:0280,  1,93 ha)  detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17. märtsist 2014 kuni 14. aprillini 2014. a Häädemeeste vallamajas ja Kabli Raamatukogus. Planeeritakse 3 elamukrunti (6409 m² - 6453 m²), kuhu lubatakse ehitada elamu ja kõrvalhoone suurima kõrgusega vastavalt 8 m ja 5 m, kokku ehitusaluse pinnaga 200 m². Lahendatakse tehnovõrgud, liikluskorraldus, juurdepääsuteed ja haljastus.

...........................

Häädemeeste Vallavolikogu 06.02.2014. a otsusega nr 6 algatati detailplaneering Kabli külas asuvale Mäe kinnistule (katastritunnus 21303:002:0289, pindala 12309 m²), eesmärgiga lahendada maaüksuse kruntideks jagamine, ehitusõigus, tehnovõrgud,  liikluskorraldus  ja servituutide vajadus.

Avaldatud 28.02.2014

Toimetaja: TOOMAS ABEL

Detailplaneeringute menetlemine Häädemeeste vallas

26.08.14
 1. Taotlus detailplaneeringu algatamiseks (TAOTLUSVORM);
 2. Detailplaneeringu algatamise otsus. Vallavolikogu otsus algatamise kohta. Teade ajalehes algatamisest;
 3. Lähteülesande koostamine ja kinnitamine (Vallavalitsuse korraldusega);
 4. Lepingu sõlmimine detailplaneeringu koostamise kohta (alus: Planeerimisseadus §10 lg 6);
 5. Koostamine. Koostaja võib olla kõrgharidusega arhidekt, planeerija või muu planeerimisalase ettevalmistusega spetsialist;
 6. Ekskiislahenduse avalikud arutelud (alus: Planeerimisseadus §16 lg2). Teade ajalehes (1 nädal enne ekskiislahenduse avaliku arutelu toimumise aega).
 7. Kooskõlastamine;
 8. Maavanema poolt täiendavate kooskõlastuste määramine(vajadusel) (alus: Planeerimisseadus §17 lg 3 p. 2)
 9. Vastuvõtmine (alus Planeerimisseadus §18)
 10. Vallavalitsuse ostus vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku korraldamise kohta.
 11. Teade ajalehes vähemalt 1 nädal enne avaliku väljapaneku algust (alus: Planeerimisseadus §18 lg 7)
 12. Avalik väljapanek (alus: Planeerimisseadus §18 2 nädalat. § 19 p.1)
 13. Ettepanekud ja vastuväited (alus: Planeerimisseadus § 20 lg 1)
 14. Detailplaneeringu avalik väljapanek korraldatakse valla keskuses ja asulas, kus asub planeeriguala (alus: Planeerimisseadus §18 lg 2 p.2)
 15. Avalik arutelu (alus: Planeerimisseadus § 21 lg 1)
 16. Kui avaliku väljapaneku käigus on detailplaneeringu kohta laekunud kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid peab kohalik omavalitsus korraldama detailplaneeringu avaliku arutelu 1 kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta teade ajalehes hiljemalt 1 nädal enne avaliku arutelu toimumist (alus: Planeerimisseadus § 21 lg 2)
 17. Järelvalvet teostab maavanem (alus: Planeerimisseadus § 23 lg1 p.2)
 18. Kehtestamine
 19. Vallavolikogu otsus kehtestamise kohta. Teade kehtestamisest ajalehes 1 kuu jooksul.
 20. Teade kinnisasja omanikele ja isikutele, kes esitasid ettepanekuid ja vastuväiteid 1 nädala jooksul.
Toimetaja: TOOMAS ABEL