25.01.18

Dokumendiregistris otsingute teostamiseks palume koduleht avada Google Chromi, Mozilla FIrefox'i, Opera või muu lehitsejaga. Exploreriga ei pruugi otsing õnnestuda. Enne kasutamist soovitame tutvuda kasutusjuhendiga allpool.

DOKUMENDIREGISTER

ÜHINEMISEELSE HÄÄDEMEESTE VALLA

DOKUMENDIREGISTER

Toimetaja: TOOMAS ABEL
15.01.15
Häädemeeste Vallavalitsuse dokumendiregister

Häädemeeste Vallavalitsuse dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, mida peetakse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks ja neile juurdepääsu tagamiseks.  Vallavalitsus on kohustatud registreerima dokumendiregistris oma ülesannete täitmisel loodud ja saadud dokumendid.
Dokumendiregister on avalik seaduses sätestatud ulatuses, avaliku teabe seaduses sätestatud teabe osas peab dokumendiregistrile olema juurdepääs veebilehe kaudu. Dokumendiregister tagab juurdepääsu registreeritud juurdepääsupiiranguta digitaaldokumentidele (alates 01.01.2009) või sisaldab paberkandjal või muul kandjal dokumendi asukohaviita. Dokumendiregistri kaudu ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele, kui avaldamise kohustus ei tulene seadusest.
Kui dokumentidele on kehtestatud juurdepääsupiirangud, kuvatakse juurdepääsupiiranguga dokumendist piiratud andmed (nende metaandmed on piirangutega avalikud). Juurdepääsupiiranguga dokumendid registreeritakse üldises korras ning  need on nähtavad ka dokumendiregistri avalikus vaates. Dokumendiregister sisaldab andmeid juurdepääsupiiranguga dokumentide puhul juurdepääsupiirangu aluse ja tähtaja kohta. Sellistele dokumentidele ei võimaldata juurdepääsu dokumendiregistri kaudu. Juurdepääsupiiranguga dokumente on õigustatud huvi korral võimalik küsida teabenõude korras.

Dokumendiregistri avalikus vaates on  kuvatud saabunud ja väljastatud dokumentide kohta vähemalt järgmised andmed:
1) kellelt on saabunud või kellele väljastatud (saaja nimi või nimetus);
2) saabumise või saatmise kuupäev;
3) mil viisil dokument saabus või väljastati (elektronposti, posti, faksi või kulleriga või anti
üle isiklikult);
4) dokumendi rekvisiidid (dokumendi pealkiri või lühike sisu kokkuvõte, kuupäev ja vajadusel kellaaeg ning dokumendi saatja poolt märgitud viit);
5) dokumendi liik (avaldus, märgukiri, resolutsioon, teabenõue, kiri vms);
6) dokumendi suhtes kehtivad juurdepääsupiirangud (juurdepääsupiirangud – kehtestamise aeg, alus, tähtaeg, juurdepääsupiirangu kehtetuks tunnistamine ja muud olulised andmed.  Kui dokumendile juurdepääsupiiranguid kehtestatud ei ole märgitakse, et dokument on "Avalik").
Saabunud ja lahendamist või vastamist vajavate dokumentide kohta kantakse dokumendiregistrisse ka seadusest tulenev lahendamise või vastamise tähtaeg.
Juhul, kui mingil põhjusel on vajalik pöörduja kohta rohkem informatsiooni saada, on alati võimalik pöörduda täiendavalt teabevaldaja (vallavalitsuse) poole.
Dokumendiregistri kaudu ei võimaldata juurdepääsu ka isikuandmeid sisaldavatele dokumentidele, kui avaldamise kohustus ei tulene seadusest.


Dokumendiregistri kasutusjuhend

Meie dokumendiregistrist dokumendiotsingul palun vajutage otsitavale dokumendiliigile, misjärel avaneb otsinguvorm kriteeriumide määratlemiseks vajaliku dokumendi leidmiseks. Pärast otsinguks teadaolevate parameetrite sisestamist vajutage klahvileOtsi.
Vajutades klahvile Otsi ilma dokumendi andmeid määratlemata, avaneb nimekiri kogu valitud liigi dokumentidest registreerimise kuupäeva järgi kahanevalt (uuemad dokumendid on eespool).
Klahvile Otsi vajutades kuvatakse kas konkreetse dokumendi registreerimisandmed või nimekiri valitud dokumendiliigi registreerimisandmetega.
Valitud dokumendi andmetele vajutades näidatakse selle dokumendi põhiandmeid. Kui dokumendile ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut, on põhiandmetele lisatud fail, mille sisu saab vaadata faili nimele vajutades.
Dokumenti on võimalik otsida ka tekstipõhiselt, sisestades lehe ülaserva otsinguväljale otsitava märksõna.
                                            -------------------------
Andmekaitse Inspektsiooni poolt koostatud  avaliku teabe üldjuhend
Toimetaja: KÜLLIKI KIIVER

Vallavalitsuse ja vallavolikogu õigusaktid Riigi Teatajas (terviktekstid)