29.09.14

Väljavõte valla põhimäärusest, 2. jagu:

Valla aukodaniku aunimetuse omistamise, valla vapimärgi ja valla tänukirja andmise alused

§ 19. Aunimetused, aumärgid ja muu sümboolika

(1) Vallal võivad olla aumärgid, ametirahad, aunimetused ja muu sümboolika.

(2) Vallale osutatud väljapaistvate teenete eest või vallapoolse erilise austusavaldusena võib anda üksikisikule valla kõrgeima aunimetusena valla aukodaniku nimetuse käesolevas põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.

(3) Vallale osutatud teenete väärtustamiseks võib isikule anda valla kõrge autasuna vapimärgi käesolevas põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.

(4) Valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest võib isikule või ühendusele tänu avaldamiseks anda valla tänukirja käesolevas põhimääruses sätestatud alustel ja korras.

(5) Volikogul ja vallavalitsusel on valla nimel õigus omistada muid autasusid volikogu või vallavalitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.

§ 20. Valla aukodaniku nimetuse andmise alused

(1) Valla aukodaniku nimetus võidakse omistada isikule vallale osutatud väljapaistvate teenete eest hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majanduse või muus valdkonnas.

(2) Valla aukodaniku nimetus antakse korraga ühele isikule. Aukodaniku nimetuse võib omistada ka postuumselt.

(3) Valla aukodaniku nimetuse andmiseks ettepaneku esitamise õigus on igaühel.

(4) Kirjalik ettepanek esitatakse aukodaniku valimise komisjonile ja see peab sisaldama:
1) kandidaadi täisnime;
2) põhjendust, milliste teenete eest isikule aukodaniku nimetust taotletakse;
3) kandidaadi esitaja nime ja kontaktandmeid.

(5) Ettepanekute esitamise tähtaeg on 01.november.

(6) Aukodaniku nimetuse omistamise otsustab volikogu poolt moodustatud aukodaniku valimise komisjoni ettepaneku alusel volikogu hiljemalt kaks nädalat enne valla aastapäeva.

(7) Valla aukodaniku nimetuse omistamisega kaasneb valla vapimärk, aukodaniku tunnistus ning rahaline preemia suurusega 640 eurot, millele lisanduvad maksud maksab vallavalitsus.

(8) Aukodaniku aunimetus kuulutatakse välja valla aastapäeva üritusel volikogu esimehe või vallavanema poolt.

(9) Aukodaniku aunimetuse omistamise otsuse alusel tehakse aukodaniku kohta kanne valla auraamatusse. Aukodaniku nimetuse omistamisega postuumselt tehakse sissekanne valla auraamatusse, käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatut ei rakendata.

§ 21. Vapimärgi väljaandmise alused

(1) Vapimärk antakse vallale osutatud teenete väärtustamiseks isikule, kes on oma töö ja tegemistega hariduse, kultuuri, sotsiaal-, tervishoiu, majandus- või muus valdkonnas oluliselt kaasa aidanud valla arengule ja mainele.

(2) Vapimärgi andmise ettepaneku esitamise õigus on igaühel.

(3) Kirjalik ettepanek esitatakse volikogule ja see peab sisaldama:
1) kandidaadi täisnime;
2) põhjendust, milliste teenete eest isikule vapimärki taotletakse;
3) kandidaadi esitaja nime ja kontaktandmeid.

(4) Ettepanekute esitamise tähtaeg on 01. november.

(5) Volikogu otsuse eelnõu vapimärgi andmiseks valmistab ette vallavalitsus laekunud taotluste alusel. Vapimärgi omistamise otsustab volikogu oma koosseisu häälteenamusega.

(6) Vapimärk antakse isikule üks kord, v.a käesoleva põhimääruse § 20 lõikes 7 nimetatud juhul.

(7) Vapimärk antakse üle valla aastapäeva tähistamisel volikogu esimehe või vallavanema poolt.

(8) Vapimärgi omamise õiguse kohta väljastatakse tunnistus, millele kirjutavad alla volikogu esimees ja vallavanem. Tunnistus antakse üle koos vapimärgiga.

(9) Vapimärgi väljaandmise kohta tehakse sissekanne valla auraamatusse.

(10) Vapimärk ei kuulu asendamisele.

§ 22. Valla tänukirja väljaandmise alused

(1) Valla hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest võib isikule või ühendusele tänu avaldamiseks anda valla tänukirja.

(2) Tänukirja andmise ettepaneku esitamise õigus on igaühel.

(3) Kirjalik ettepanek esitatakse volikogule ja see peab sisaldama:
1) kandidaadi täisnime;
2) põhjendust, milliste teenete eest isikule vapimärki taotletakse;
3) kandidaadi esitaja nime ja kontaktandmeid.

(4) Tänukirja andmise otsustab volikogu oma istungil. Volikogu otsuses tänukirja andmise kohta tuuakse ära tänukirja saaja nimi ja tänukirja andmise põhjus.

(5) Tänukirjale kirjutavad alla volikogu esimees ja vallavanem, allkirjad kinnitatakse valla vapimärgi pitsatiga.

(6) Tänukirja üleandmise aeg ja koht valitakse vastavalt olukorrale. Tänukirja annab üle volikogu esimees või vallavanem.

(7) Tänukirja võib isikule või ühendusele anda mitmel korral. 

Toimetaja: TOOMAS ABEL