« Tagasi

Vallavolikogu kinnitas 26.04.2017 istungil seisukoha valitsuse ettepaneku osas haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks

Otsuse sisu (kinnitatud eelnõust):

1. Mitte nõustuda 14. veebruaril 2017.a Häädemeeste Vallavolikogule, Saarde Vallavolikogule, Surju Vallavolikogule ja Tahkuranna Vallavolikogule esitatud haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepanekuga ehk Vabariigi Valitsuse määruse „Häädemeeste valla, Saarde valla, Surju valla ja Tahkuranna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.aprilli 1995.a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine" muutmine" eelnõuga.

2. Taotleda Vabariigi Valitsuselt Häädemeeste, Saarde, Surju ja Tahkuranna valla haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamist. 

3. Kinnitada punktis 1 nimetatud mittenõustumise põhjendustena Advokaadibüroo Sorainen poolt koostatud õiguslik analüüs Vabariigi Valitsuse poolt 14.02.2017.a Häädemeeste vallale haldusreformi seaduse § 9 lõike 2 kohase Vabariigi Valitsuse ettepaneku kohta (lisatud).

4. Kinnitada Häädemeeste Vallavolikogu 02.01.2017.a otsuses nr 3 „Ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine" väljendatud soovi moodustada Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus, mille nimeks saab Häädemeeste vald.

5. Esitada otsus Pärnu maavanemale.