« Tagasi

Häädemeeste valla sümboolika konkurss

Häädemeeste Vallavolikogu 06. septembri 2017.a otsusega nr 42 otsustati korraldada avalik konkurss „Häädemeeste valla sümboolika konkurss" Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemise teel moodustuvale Häädemeeste vallale sümboolika leidmiseks vastavalt avaliku konkursi tingimustele.

Konkursi läbiviimiseks ja pakkumiste hindamiseks vastavalt konkursi tingimustes toodule on moodustatud ajutine 8-liikmeline komisjon, mille koosseisu kuuluvad 4 komisjoni liiget Häädemeeste vallast ja 4 komisjoni liiget Tahkuranna vallast.

Häädemeeste Vallavolikogu nimetas komisjoni liikmeteks Häädemeeste valla esindajatena volikogu aseesimehe Urmas Aava, vallavanem Magnus Mõttuse ning volikogu liikmed Esta Vesiku ja Maret Salaku. 

Konkursitöö tuleb esitada hiljemalt 25. septembril 2017.a hiljemalt kell 13.00. Konkursitöö tuleb viia või saata posti teel kinnises ümbrikus Tahkuranna Vallavalitsusse, aadressil Tahkuranna Vallavalitsus, Uulu, Pargi tee 1, 86502 Pärnumaa, märksõnaks „Häädemeeste valla sümboolika konkurss".

 

Häädemeeste valla sümboolika konkursi tingimused

1. KONKURSI EESMÄRGID

1.1. Konkursi eesmärgiks on leida Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla ühinemise teel moodustuva Häädemeeste valla ametlik sümboolika – vapp ja lipp.

2. KONKURSI TINGIMUSED

2.1. Konkursi korraldajateks on Häädemeeste Vallavalitsus ja Tahkuranna Vallavalitsus. Konkursi organisatoorsed toimingud viib läbi Tahkuranna Vallavalitsus (tahkuranna@tahkuranna.ee , tel 4448890).

2.2. Konkurss on avalik, osavõtumaksuta ja üheetapiline.

2.3. Konkurss kuulutatakse välja Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla veebilehtedel, vallalehtedes, infot levitatakse muudes info-, meedia- ja sotsiaalmeediakanalites.

2.4. Konkurss toimub eesti keeles.

2.5. Konkursil võib osaleda nii füüsilise kui juriidilise isikuna. Osaleja võib esitada mitu konkursitööd.

2.6. Konkursil ei või osaleda komisjoni liikmed ja konkursi korraldamisega otseselt seotud isikud.

3. KONKURSITÖÖ

3.1. Konkursile tuleb esitada nii vapi kui lipu kavand.

3.2. Konkursile esitatud kavandid võivad sisaldada seni kasutusel olnud elemente Häädemeeste valla ja Tahkuranna valla sümboolikast.

3.3. Konkursile esitatava lipu kavandil tuleb välja tuua pikkuse-laiuse suhe. Selgituskirjas tuleb välja tuua lipu normaalmõõtmed.

3.4. Esitatav sümboolika peab vastama heraldika reeglitele, vt https://riigikantselei.ee/et/heraldikanouded.

4. KONKURSITÖÖ ESITAMINE

4.1. Konkursitöö tuleb esitada hiljemalt „ 25." septembril 2017.a hiljemalt kell 13.00.

4.2. Konkursitöö tuleb viia või saata posti teel kinnises ümbrikus Tahkuranna Vallavalitsusse, aadressil Tahkuranna Vallavalitsus, Uulu, Pargi tee 1, 86502 Pärnumaa, märksõnaks „Häädemeeste valla sümboolika konkurss".

4.3. Konkursile saabunud materjalidega kinnine ümbrik registreeritakse Tahkuranna Vallavalitsuse kantseleis ning ümbrikule märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.

4.4. Konkursil osalemine on anonüümne. Konkursitöö materjalid tuleb esitada kinnises ümbrikus, mille sees on lisaks teine kinnine ümbrik konkursil osaleja andmete kohta. Konkursi materjalid ja ümbrikud varustada märksõnaga, millega osaleja esineb konkursil. Ümbrik osaleja andmetega avatakse hindamiskomisjoni poolt pärast konkursi tulemuste kinnitamist.

4.5. Konkursitöö tuleb esitada A4 formaadis paberil (vapi- ja lipukavand eraldi lehel) ning elektroonilisel infokandjal pdf-formaadis (CD või DVD või mälupulk või muu üldlevinud infokandja).

4.6. Konkursitöö peab sisaldama vähemalt järgmisi elemente:  vapi ja lipu kavand värvilisena (vapp ja lipp eraldi lehel);

  • vapi ja lipu kavand must-valgena (vapp ja lipp eraldi lehel);
  • vapi kasutamise eskiislahendust kirjaplangil, majasildil ja visiitkaardil;
  • kirjeldus ja selgitused kavandil kujutatu sümboolse tähenduse kohta ning piirkonna eripäraga arvestamise kohta (kuni üks A4 lehekülg);
  • konkursitöö võib sisaldada muid kirjeldavad ja illustratiivseid materjale
  • sümboolika kasutusvõimaluste näitlikustamiseks.

5. HINDAMINE JA AVALIKUSTAMINE

5.1. Kõik konkursile laekunud kavandid avalikustatakse mõlema omavalitsuse veebilehtedel.

5.2. Konkursile esitatud kavandeid hindab Häädemeeste  valla ja Tahkuranna valla 8-liikmeline komisjon.

5.3. Komisjonil on õigus kaasata eksperte, kes ei oma otsustamisel hääleõigust. Eksperdil on õigus osa võtta hindamiskomisjoni nõupidamistest.

5.4. Kõik komisjoni liikmed hindavad lipu ja vapikavandeid 10 punkti süsteemis, hinnangute alusel moodustub lipu- ja vapikavandite pingerida (see tähendab, et kõrgeima hinnangu võivad saada lipu ja vapi kavandid erinevatelt esitajatelt).

5.5. Komisjon esitab välja valitud kavandid Riigikantseleile arvamuse saamiseks. Vastavad kavandid esitatakse ühinemise teel moodustuvale Häädemeeste Vallavolikogule konkursi tulemuste kinnitamiseks.

5.6.Konkursi tulemused koos võitjate nimedega avaldatakse omavalitsuste teabekandjatel pärast konkursi tulemuste selgumist.

5.7. Hindamiskomisjonil on õigus sobivate vapi- ja lipukavandi puudumisel esitada ettepanek kuulutada konkurss nurjunuks.

6. AUHINNAFOND

6.1. Konkursi auhinnafondiks on 1000 eurot, mis jaguneb vastavalt komisjoni otsusele kuni kolme parima konkursil osalenud töö autori vahel. Auhinnafondi summad maksustatakse Eesti Vabariigis kehtivate riiklike maksudega, mille kulu kannab korraldaja.

6.2. Komisjon võib auhinnafondi eeldatava tasemega kavandite puudumisel konkursi luhtunuks tunnistada ja jätta auhinnad välja andmata.

6.3. Auhinnad makstakse välja hiljemalt kolme kuu jooksul peale konkursi võitja avalikustamist ning sümboolika autoriõigusi ja kasutamist puudutava lepingu sõlmimist.

7. KONKURSILE JÄRGNEV TEGEVUS

7.1. Konkursitöid autorile ei tagastata.

7.2. Konkursi korraldajal on õigus avalikustada konkursile esitatud töö sisu, näidates ära töö autori nime. Juhul kui autor ei soovi oma nime avaldamist mittevõidutöö juures, peab ta sellest märgusõnaga kinnises ümbrikus olevate nime ja kontaktandmete juures sõnaselgelt teada andma.

7.3. Konkursi võitnud töö omand ja autori varalised õigused lähevad täies mahus konkursikorraldajale üle tähtajatult konkursi tulemuste väljakuulutamise hetkest. Konkursi võitnud autoriga sõlmib korraldaja vastavasisulise lepingu hiljemalt 1 kuu jooksul konkursi tulemuste avalikustamisest. Lepingus sätestatakse töö tehnilised tingimused.

7.4. Autoriõiguse tasu sisaldub auhinnafondis.