« Tagasi

Vallavalitsus moodustas hajaasustuse 2017. a taotlusvooru hindamiskomisjoni ja määras toetuse taotlemise sihtrühma

Taotlusvoor on avatud: 04.04 – 06.06.2107
Võttes aluseks riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirja nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. aasta programmdokument" punktid 5.10, 11.6 ja 16.2, Pärnu maavanema 03. aprilli 2017.a korralduse nr 1-1/17/130  „Hajaasustuse programmi 2017.a taotlusvooru avatuks kuulutamine", annab Häädemeeste Vallavalitsus k o r r a l d u s e:

   1.      Moodustada hajaasustuse programmi 2017.a. vahenditest toetuse saamise taotluste      hindamiseks 5-liikmeline komisjon alljärgnevas koosseisus:

1.1     esimees – arendus- ja keskkonnanõunik Merle Looring;

1.2     liikmed – volikogu esimees Lembit Künnapas, ehitusnõunik Irja Pede, Häädemeeste Sotsiaalkeskuse juhataja Sandra Rebane ja maakorraldaja Helgi Vainula.

2.      Määratleda toetuste taotlemisel sihtrühmana isikud, kes vastavad riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjaga nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. aasta programmdokument" nõuetele.

3.      Käsitleda kõiki sihtrühmi ja toetatavaid tegevusvaldkondi võrdse prioriteetsusega.

4.      Avaldada punktis 1 nimetatud komisjoni koosseis ja informatsioon toetuse taotlemise sihtrühmade ja toetatavate tegevusvaldkondade kohta, taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid Häädemeeste valla kodulehel. 

Teave hajaasustuse programmi taotlusvooru menetlustoimingute ja tulemuste kohta avaldatakse valla kodulehel alajaotuses Keskkond > Hajasustuse programm, viitega esilehel.

PROGRAMMI JUHENDMATERJAL EAS KODULEHEL

   Toetatavad tegevused:

*majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

*elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

*aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

*leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Tingimused:

 

*Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

*Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

*Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

*Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

*Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne, sealhulgas varasemalt hajaasustuse veeprogrammist ja hajaasustuse programmist saadud toetuse kasutamise aruanne, olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

*Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.

*Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.


Taotluse dokumendid: