Vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad

24.01.16

 

AS Häädemeeste VK

...............................................................................................

AS Häädemeeste VK teatab oma tarbijatele uutest vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindadest ,mis hakkavad kehtima alates 01.veebruarist 2016.a.

1.Tasu võetud vee eest 0,97 €/mᶟ.

2.Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,55 €/mᶟ.

3.Abonementtasu 1,54 €/kuus.

Ainult vee tarbimise korral rakendatakse abonementtasu 50%ulatuses. Hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtestatud õigusaktidele.
...........................................................................................

Veevarustuse ja kanalisatsiooniteenused

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osutamise aluseks on vee-erikasutusluba nr

L.VV/319768, mis kehtib kuni 31.03.2016 (vt. lisa 1).

Lisaks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusele teostab vee-ettevõte kogumiskaevude ja

kuivkäimlate tühjendust. Teisi ametlikke vastava teenuse osutajaid vallas registreeritud ei ole.

Suuremateks teeninduspiirkondadeks on Häädemeeste, Kabli ja Treimani, teenindatakse ka Ikla

piiripunkti.

Häädemeeste VK veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hinnad on järgmised:

• tasu võetud vee eest 0,81 eurot/m³

• tasu reovee ärajuhtimise eest 1,29 eurot/m³

Hindadele lisandub käibemaks. Teenuste hind on elanikele ja ettevõtetele sama. Lisaks teenuste

hinnale maksavad tarbijad ka abonenttasu, mida tasutakse igakuiselt koos tarbimistasuga.

Abonenttasu määrad ja arvutuse alused kehtivad alates 2001.a. ja on järgmised:

• Abonenttasu baasmäär vee-ettevõtja klientidele on 1,28 eurot, millele lisandub käibemaks

• Abonenttasu füüsilisest isikust klientidele (ühe individuaalelamuga kinnistule või ühele

eluruumile/korterile tubade arvust sõltumata) kehtestatakse ühtse baasmäärana. Mitme

eluruumiga/korteriga elamutele määratakse abonenttasu suurus abonenttasu baasmäära

korrutamisega vastava arvu eluruumide/korterite arvuga; korteriühistutele või ühise

tegutsemise lepingu alusel vee-ettevõttega teenuslepingu sõlminud korterelamutele

kehtestatakse üks baasmäär.

• Juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ja asutused grupeeritakse sõltuvalt kliendi

tarbimise mahust. Tarbimise mahu aluseks on eelmise kalendriaasta kuu keskmine

tarbimine. Klientide abonenttasu suurus määratakse baasmäära ja vastava tarbimisgrupi

koefitsiendi korrutamisega.

• Vee- ja heitvee abonenttasu maksavad kõik kliendid, kelle veevärk ja/või kanalisatsioon on

ühendatud ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning kellega ei ole teenuslepingut

lõpetatud.

• Kui klient kasutab ainult üht, kas veevarustuse või reovee ärajuhtimise teenust, maksab ta:

• Veevarustuse puhul 50% abonenttasust

• Reovee ärajuhtimise puhul 50 % abonenttasust

 Tabel 7. Klientide abonenttasu suuruse määramine.

Grupp Tarbimise maht, m3/kuus Koefitsient

I              Alla 5                                  1

II            5 kuni 10                            2

III           10 kuni 50                          5

IV           50- 100                               10

V            100- 200                             20

VI           200- 300                             30

Muude veevarustuse ja kanalisatsiooni teenustööde hinnakiri on järgmine:

• Reovee ja fekaalivedu paakautoga 26,67 eurot/vedu + 1,0 eurot /km

• Reovee ja fekaalide vastuvõtt puhastile 5,83 eurot/m3

• Ummistuste likvideerimine 25 eurot/kord + 16,67eurot/h

• Veemõõtja plommimine 8,33 eurot/tk

• Väljakutse objektile konsultatsiooniks 10,83 eurot/kord

• Sanitaartehnilised, elektri- ja metallitööd 16,67 eurot/h

• Bussiveoteenus + ooteaeg 0,65 eurot/km + 6,4 eurot/h

Hindadele lisandub käibemaks.

Toimetaja: TOOMAS ABEL